Bằng cách nào nhà sáng tạo có thể biến một khoản đầu tư nhỏ thành một khoản đầu tư tương lai lớn với DeFi

ContentosHome
Sep 10, 2020 · 4 min read
Photo by M. B. M. on Unsplash

Là một người sáng tạo video có kinh nghiệm, ngoài việc xuất bản và sáng tạo trên các nền tảng nội dung truyền thống, đầu tư vào quỹ quảng bá, trong một thị trường Quảng Cáo cạnh tranh khốc liệt thì có cách nào để tăng doanh thu và giá trị nội dung không?

Câu trả lời là COS.TV, nền tảng nội dung trên công nghệ Blockchain, một cơ hội khó bỏ qua.

COS.TV được phát triển bởi Contentos — nền tảng phân phối nội dung số trên nền tảng blockchain. COS.TV Không giống như các nền tảng truyền thống, nhà sáng tạo không chỉ sử dụng COS.TV như một công cụ để sáng tạo, mà còn là công cụ để kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, không chỉ nhà sáng tạo mà viewer cũng sẽ kiếm được tiền trong hệ sinh thái Contentos.

COS.TV đã hoạt động được hơn một năm và phân phát phần thưởng lên hơn 20 triệu token COS cho cộng đồng, và vẫn còn tiếp tục.

Ngoài việc, COS.TV đang phát triển mạnh ở Mỹ Latinh, Việt Nam, Hàn Quốc và Nga. COS.TV đã tích hợp hệ thống quảng cáo vào tháng 4 năm nay. Doanh thu từ quảng cáo đã tăng hơn 400% trong vòng 2 tháng, số lần hiển thị quảng cáo tăng gần 3 lần. Chúng tôi đã bắt đầu từ những điều cơ bản và đã làm việc chăm chỉ để cung cấp một môi trường thân thiện cho nhà sáng tạo, bao gồm cả việc thiết kế các cơ chế như rút tiền min 10 USD và có nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút những nhà sáng tạo nội dung nói về Defi blockchain. Trên trang chủ, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các kiến thức tài chính Blockchain mới nhất như DeFi.

Sự tăng trưởng về doanh thu quảng cáo của nhà sáng tạo là chậm và ổn định, giống như khoản tiền gửi cố định trong thế giới tài chính blockchain luôn thay đổi. Trong làn sóng của cuộc cách mạng tài chính xuyên biên giới hiện nay, những Coser đã chia sẻ với đội ngũ COS.TV về những kỳ vọng và khó khăn của họ khi sáng tạo nội dung, nắm vững xu hướng đầu tư hiện tại và tạo ra giá trị cao hơn.

UNITV, một cộng đồng COS.TV đến từ Brazil, là thế hệ nhà sáng tạo mới và đã sản xuất 14 video trên COS.TV. UNITV đã nói với COS.TV rằng họ thích mô hình kinh doanh dựa trên blockchain của COS.TV, “Chúng tôi cảm thấy chúng tôi có giá trị trên nền tảng này”. Họ đồng ý rằng tài chính blockchain có tiềm năng thay đổi thị trường tài chính. “Chúng tôi đã dành một thời gian dài để học hỏi, nhưng COS.TV thực sự khó khăn đối với những nhà sáng tạo mới tham gia”. Đội ngũ COS.TV đã thử đầu tư doanh thu ký quỹ của họ là 50 USD la thông qua DeFi và đã tạo ra doanh thu 150 USD trong vòng một tuần.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ bằng cách nào COS.TV có thể hỗ trợ tích cực hơn những người hỗ trợ cộng đồng Coser và cả cộng đồng những nhà sáng tạo nội dung và kết nối với thị trường tài chính blockchain.

Nếu doanh thu quảng cáo của nhà sáng tạo được xem là khoản đầu tư ban đầu, thì họ có thể ủy quyền cho COS.TV đầu tư thông qua chính sách phân phối doanh thu nền tảng không thay đổi và nhà sáng tạo có thể có cơ hội tham gia làn sóng DeFi để nhận được lợi nhuận cao, hiện nay đạt lợi nhuận 300%.

COS.TV sẽ tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dùng thông qua việc tạo điều kiện cho họ tận hưởng trọn vẹn sự sáng tạo, thư giãn và giải trí, và bây giờ tạo ra một khoản đầu tư nhỏ thành một tương lai lớn.

Chào mừng nhiều nhà sáng tạo thế hệ mới tham gia và trãi nghiệm COS.TV, một nền tảng sáng tạo nội dung thân thiện, minh bạch hơn và nhanh hơn đối người người dùng. Tham gia COSTV tại: https://cos.tv

Để tìm hiểu thêm và nhận thông tin hàng ngày của Contentos Foundation, vui lòng theo dõi Contentos Twitter: https://twitter.com/contentosio

Contentos VN

Contentos — Hệ sinh thái nội dung phi tập trung toàn cầu

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store