Chương trình Locked Staking — COS x Binance

ContentosHome
Dec 30, 2020 · 2 min read
Image for post
Image for post

COSers! Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc ra mắt staking COS trên sàn giao dịch Binance !

Đây là chương trình staking lần đầu của chúng tôi “Binance Locked Staking (gồm link sau khi được Binance cung cấp link)”, và chương trình theo nguyên tắc ai tới trước nhận trước.

Những người tham gia sẽ có thể được hưởng tới APY 29,45% trên COS sau khi tham gia.

Dự án Binance Staking là gì?

Binance cung cấp2 kế hoạch staking: Staking linh động và Locked Staking.

  • The Locked Staking plan locks your funds for a set amount of time and interest rate in return for helping to support the operation of a blockchain network.
  • Kế hoạch Locked Staking để lock tài sản trong khoảng thời gian và trả lãi suất nhất định để có thể hỗ trợ hoạt động blockchain.
Image for post
Image for post

Cách có thể tham gia Binance Staking

  1. Đăng nhập vào tài khoản Binance
  2. Vào phần “Finance” ở top bar và nhấp vào “Binance Earn
  3. Kéo chuột xuống tới “Fixed” và nhấp vào “View More” ở dưới “Locked Staking”.
  4. Chọn mục COS staking bạn muốn tham gia và nhấp “Stake Now”.

Để biết hướng dẫn đầy đủ, xin vui lòng tham khảo tại đây

Tiếp tục theo dõi để biết thêm thông báo về các chiến dịch Staking và hơn thế nữa!

ContentosHome

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

ContentosHome

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store