COS.TV-Contentos trở thành đối tác chiến lược toàn cầu của Dailymotion

ContentosHome
Oct 16, 2020 · 3 min read

COS.TV — Nền tảng video được xây dựng trên Contentos thông qua công nghệ Blockchain, Ngày 15 tháng 10, công bố thành lập mối quan hệ đối tác chiến lược với nền tảng nội dung video trực tuyến lớn thứ hai thế giới, Dailymotion, một nền tảng video khám phá thu hút hơn 300 triệu khán giả trên toàn cầu với hơn 200 triệu lượt truy cập độc lập trong tháng.

COS.TV sẽ sử dụng công nghệ trình phát video của Dailymotion cũng như danh mục nội dung video cao cấp đã phát sóng trên 1,000 kênh chuyên nghiệp (ví dụ: thể thao, tin tức, thời trang, v.v. trên nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, Brazil, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc, v.v.).

Contentos hỗ trợ tạo ra một môi trường thân thiện cho người tạo nội dung và cộng đồng của Dailymotion; nơi giá trị đích thực được hiện thực hóa thông qua hợp tác.

Việc thiết lập quan hệ đối tác giữa COS.TV và một kênh lớn với hàng triệu người dùng như Dailymotion sẽ thúc đẩy quá trình giáo dục và áp dụng công nghệ Blockchain cho người xem hàng ngày. Tham gia các chức năng trên COS.TV như trò chơi nhỏ và staking BP sẽ cho phép người dùng trải nghiệm các khái niệm cơ bản về cryptocurrency và cách hoạt động của công nghệ blockchain thông qua sự đóng góp xây dựng cộng đồng với trên 100 triệu $COS giúp mở rộng thị trường người dùng toàn cầu của Contentos ngày càng bền vững.

COS.TV một hệ sinh thái về chia sẻ nội dung số, giúp kết nối nhà sáng tạo nội dung và người xem xích lại gần nhau trong quá trình tương tác nội dung và phân phát phần thưởng một cách công bằng và minh bạch. Bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain Contentos, nhà sáng tạo nội dung tải lên nội dung và nhận được phần thưởng dựa trên lượt xem và lượt thích do người nắm giữ VEST tạo ra hoặc bằng Vote Gift, thì người xem trực tiếp tặng phần thưởng cho nhà sáng tạo nội dung.

Dailymotion có trụ sở chính tại Paris, được gọi là “YouTube” của Paris, với người dùng chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan và các khu vực APAC.

Công ty mẹ của Dailymotion, Vivendi (Vivendi, Euronext Paris: VIV), là tập đoàn truyền thông lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau WarnerMedia. Vivendi cũng sở hữu tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới Universal Music Group, kênh truyền hình Pháp và nhà sản xuất phim Canal + Group, nhà xuất bản sách Editis, công ty truyền thông Havas và công ty trò chơi điện tử Gameloft. Các nhóm đối tác phát triển nội dung truyền thông của Dailymotion bao gồm BBC News, VICE, Bloomberg và Hearst Digital Media.

Theo Mick Tsai, CEO & Co-Founder của Contentos cho biết.

“Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội hợp tác với Dailymotion này. Mối quan hệ hợp tác này đã cho phép chúng tôi mở rộng nhiều loại nội dung và phạm vi tiếp cận của chúng tôi với khán giả mới. Quan trọng hơn, sự hợp tác này đã thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa các đối tác truyền thông chính thống và các công ty Blockchain”.

David Rozencwajg, Trưởng sản xuất chương trình của Dailymotion cho biết.

“Chúng tôi tự hào chia sẻ danh mục lớn về nội dung video cao cấp của mình cho một số lượng lớn nhà xuất bản, gồm COS.TV. Nhờ mối quan hệ hợp tác này, nền tảng sẽ được hưởng lợi từ nội dung video của đối tác, thì Dailymotion sẽ tiếp cận khán giả mới.”

Contentos VN

Contentos — Hệ sinh thái nội dung phi tập trung toàn cầu

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

ContentosHome

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store