Huy hiệu xác minh tích xanh của COS.TV

ContentosHome
Sep 28, 2020 · 2 min read

Gửi các bạn cosers,

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng, COS.TV bắt đầu chính thức triển khai việc tích xanh xác minh trên COS.TV, huy hiệu tích xanh dành tặng những nhà tạo nội dung và KOLS ưu tú và cũng như khuyến khích các bạn sáng tạo nội dung chất lượng cao và cùng nhau phát triển COS.TV.

Đăng ký bật tích xanh với tiêu chí có thể chia thành 2 loại, chi tiết như sau:

Loại A:

  1. Tiêu chí :

- Kể từ ngày đăng ký COS.TV cho đến hôm nay (hơn 6 tháng )

- Lượt xem trung bình của video trong 3 tháng qua (hơn 500 lượt xem)

- Tần suất tải lên video (ít nhất một video mỗi tuần trong 3 tháng qua, cho phép tối đa 2 lần không liên tục ngoại lệ)

- Người theo dõi (4k)

- Video là nguyên bản “Gốc”, không vi phạm bản quyền của người khác

- Đã KYC thành công

- Được chấp thuận bởi nhóm Contentos

- Bất kỳ người theo dõi hoặc lượt xem nào được tăng cường sai sự thật sẽ dẫn đến việc bị loại bỏ quyền lợi .

  1. Đăng ký : https://forms.gle/j6aEq5RfLW5Kv9ty5

Loại B:

  1. Tiêu chí:
  • Tận dụng nguồn lực và sức ảnh hưởng của chính mình và thúc đẩy sự phát triển của COS.TV. COS.TV sẽ cho phép những người tạo nội dung KOLS có thể được nhận biểu tượng đã được chứng nhận bởi COS.TV cho họ!
  1. Đăng ký:
  • COS.TV sẽ liên hệ riêng với những người sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền tảng COS.TV. Không cần phải đăng ký.

III. Ghi chú:

Mỗi người sáng tạo chỉ có thể gửi đơn đăng ký một lần mỗi tháng. Vui lòng đăng ký khi bạn đã đáp ứng các yêu cầu trên đây. Nếu người sáng tạo gửi nhiều đơn đăng ký trong vòng một tháng, thì chỉ đơn đăng ký đầu tiên mới được xem xét bởi team.

Trong quá trình xem xét đơn đăng ký, COS.TV sẽ tận dụng các công cụ liên quan để xem xét kênh. Bất kỳ về người theo dõi hoặc lượt xem giả mạo nào sẽ dẫn đến việc người đăng ký bị loại bỏ tư cách đăng ký!

Thời gian xem xét sẽ mất khoảng 5 ~ 15 ngày ngày làm việc. Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, sẽ mất tối đa 7 ngày làm việc để kích hoạt Huy hiệu tích xanh cho bạn.

Contentos VN

Contentos — Hệ sinh thái nội dung phi tập trung toàn cầu

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

ContentosHome

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store