Contentos VN
Published in

Contentos VN

Khoản vay VEST cho COS.SPACE NFT và Global Hodlers

Chào các bạn COSers!

Đặc quyền dành cho COS.SPACE! 30 tài khoản với mỗi tài khoản được nhận miễn phí 1,000,000 khoản vay sẽ cung cấp cho những người dùng đã hoàn thành quá trình đúc COS.SPACE NFT trước 10/4/2022.

Đầu tiên chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn sẽ tham gia sự kiện vay VEST lần này của chúng tôi. Sự kiện cho vay lần này với tổng khoản VEST cho vay là 60,000,000 vest, được phân bổ qua 02 sự kiện.

Nhận phần thưởng khoản vay, vote BP ( https://bp.contentos.io/ ) để nhận thêm phần thưởng COS mỗi tuần!

⭐️ Thời gian diễn ra sự kiện lần này: 01/04/2022–10/04/2022

⭐️ Hình thức vay VEST:

Vòng 1: Vay vest dành cho những người sở hữu NFT trên COS.SPACE

 • Số tài khoản được cho vay: 30 tài khoản
 • Thời gian cho vay: (11–28)/04 (2 tuần)

Người tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Lọt vào Whitelist của sự kiện COS.SPACE
 • Đồng ý và hoàn thành đầy đủ điều kiện của sự kiện COS.SPACE
 • Hoàn thành đúc COS.SPACE NFT
 • Phân phối phần thưởng vào 23:59:59 10/04/2022 (UTC + 8), theo kiểm tra dữ liệu hệ thống, chọn ngẫu nhiên 30 người dùng may mắn đáp ứng đủ điều kiện và mỗi người sẽ được vay 1.000.000 VEST.

Vòng 2: Vay vest bằng hình thức đấu thầu

 • Số tài khoản được cho vay: 30 tài khoản
 • Thời gian cho vay: 11/04–12/05 (4 tuần)

Hoàn thành giá đấu thầu 1.000.000 VEST với giá đấu thấp nhất là 30.000 COS. 30 người chiến thắng cuối cùng sẽ được chia phần thưởng khoản vay tương ứng với giá thầu.

 • Gửi 30.000 COS trở lên đến địa chỉ Contentos chính thức bên dưới để đặt giá thầu. (bnb100gkvt8qxg738skvuldqg50pzm3xclfa9sllhm)
 • MEMO: địa chỉ ví mainnet của bạn
 • Kiểm tra xem bạn có nằm trong top 30 nhà đấu thầu hàng đầu tại địa chỉ bên dưới:
  https://explorer.binance.org/txs?address=bnb100gkvt8qxg738skvuldqg50pzm3xclfa9sllhm
 • Đối với những nhà thầu có nhiều giá thầu, số tiền đấu giá là số cao nhất và hợp lệ.
 • Mỗi địa chỉ chỉ có một người chiến thắng.
 • Chúng tôi sẽ công bố nhà thầu chiến thắng vào ngày 10/04/2022 (GMT + 0).

⭐️ Điều khoản và điều kiện:

 • Tất cả các hồ sơ dự thầu BEP-2 COS của 30 người chiến thắng trong hạng mục đấu thầu sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn!
 • Tổng phần thưởng khoản vay là 60.000.000 VEST
 • Người đặt giá thầu không hợp lệ sẽ được trả lại cho người dùng.
 • Tài khoản không đủ điều kiện sẽ bị loại mà không cần thông báo, tài khoản đấu giá không thành công, không điền memo sẽ không được trả lại COS đã đấu giá.
 • Vui lòng đảm bảo đọc kỹ tất cả các thông tin chi tiết về sự kiện.

⭐️ Chú ý: đối với sự kiện vay vest vòng 1

Bạn có thể bắt đầu đúc NFT từ ngày 01/04, vì vậy bạn có 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ đúc NFT và nhận phần thưởng khoản vay của chúng tôi miễn phí!

* Quyền giải thích cuối cùng về sự kiện thuộc về Contentos.

explorer.binance.org https://explorer.binance.org/txs?address=bnb100gkvt8qxg738skvuldqg50pzm3xclfa9sllhm

--

--

--

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ContentosHome

ContentosHome

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

More from Medium

The Renas, AAA-GameFi and AMA

Introduction to Interstellar Battlefields

WEB DAO Successfully Held the 1st AMA on 18th June Gathering Global Community Thousand Time Value