Contentos VN
Published in

Contentos VN

THAM GIA COS.SPACE 1ST ROUND VÀ MINT ĐẤT ẢO NFT COS.LAND

1 ETH dành cho Top 20 bạn đúc nhanh nhất

100,000 COS dành cho tất cả người dùng tham gia sự kiện

Hi coser việt nam,

COS.SPACE là tài sản dưới dạng bất động sản NFT trong hệ sinh thái Contentos và cũng sẽ là trung tâm kết nối với các nền tảng nội dung khác của Web 3.0. Mỗi khoảng không gian (SPACE) là một NFT duy nhất và không thể thay thế ( chuẩn ERC-721) trên mạng lưới Ethereum và người dùng có thể mua SPACE để sưu tập và đem đi đấu giá.

Khi sở hữu một số lượng SPACE nhất định có thể trở thành những người đầu tiên được tham gia vào COS-Verse chúng tôi!

Hiện tại, người dùng sở hữu NFT COS.SPACE có thể xem vị trí và tòa độ COS.SPACE Land trong bản đồ metaverse COS.SPACE và các bộ sưu tập NFT đã được công bố trên Opensea.

Để chào mừng càng nhiều người dùng mới tham gia vào COS-Verse, chúng tôi đã chuẩn bị những phần thưởng hấp dẫn gồm ETH & COS! Xin đừng bỏ lỡ~

Người dùng mới — New User:

 1. Đăng ký tài khoản COS.TV
 2. Tải lên 1 video ngắn tự sáng tạo hoặc giới thiệu bản thân
 3. Staking ít nhất 10,000 VEST vào tài khoản COS.TV
 4. Tham gia hoạt động COS.SPACE vòng 1 và đạt điều kiện lọt vào danh sách
 5. Chia sẻ nội dung sự kiện lên trang Facebook và Twiiter cá nhân và tag 3 bạn.
  Khi chia sẻ bài viết, xin vui lòng bổ sung thêm hastag #NFTSpace #COS #1stRound, #RewardETH&COS
 6. Hoàn thành form google: https://forms.gle/rP9Amx9S9dwbKmpcA
 7. Hoàn thành việc đúc NFT COS.SPACE sau khi kết thúc sự kiện

<Các Link hướng dẫn liên quan nằm ở cuối bài viết..>

Người dùng cũ- Old User:

 1. Giữ ít nhất 10,000 VEST trong tài khoản COS.TV
 2. Tham gia COS.SPACE vòng 1 và đạt điều kiện lọt vào danh sách trắng
 3. Chia sẻ bài viết sự kiện hoặc SPACE NFT của mình:
  Những người dùng chưa từng tham gia vòng ưu tiên của sự kiện COS.SPACE vừa rồi thì chia sẻ nội dung bài viết này lên trang Facebook và Twiiter cá nhân và tag 3 bạn.
  Những người dùng đã từng tham gia thì chia sẻ NFT SPACE của mình và nội dung bài viết lên trang Facebook và Twiiter cá nhân và tag 3 bạn.
  Khi chia sẻ bài viết sự kiện và SPACE của mình, xin vui lòng bổ sung thêm hastag #NFTSpace #COS #1stRound, #RewardETH&COS
 4. Hoàn thành form google: https://forms.gle/rP9Amx9S9dwbKmpcA
 5. Hoàn thành việc đúc NFT COS.SPACE sau khi kết thúc sự kiện

<Các Link hướng dẫn liên quan nằm ở cuối bài viết..>

Phần thưởng:

Phần thưởng 1:1 ETH

Sau sự kiện vòng 1, 20 người dùng hàng đầu đã nhận thành công COS.SPACE NFT và hoàn thành việc đúc NFT trên Opensea.io sẽ được chia đều 1 ETH và phần thưởng ETH sẽ được phân phối vào ví ETH đã liên kết với tài khoản COS.TV của mình.

Phần thưởng 2: 100000 COS (Gifting Votes)

Tất cả người dùng đã tham gia sự kiện và đã hoàn thành việc nhận COS.SPACE NFT và đúc NFT trên Opensea.io thành công thì được chia sẻ 100.000 COS (dưới dạng Gifting votes) và Gifting votes sẽ được chia đều gửi về tài khoản COS.TV của người dùng.

Phần thưởng 3: Đổi link kênh COS.TV tùy chỉnh độc quyền miễn phí!

Những người tạo kênh với nội dung video chất lượng cao và sở hữu NFT COS.SPACE sẽ đủ điều kiện thay đổi link kênh COS.TV tùy chỉnh độc quyền một lần miễn phí!

Thời gian sự kiện: 00:00 1/5/2022–23:59:59 18/5/2022

Thời gian phát thưởng: 19–20/5/2022

Các Link hướng dẫn liên quan

Guide:

Website:

Contentos: https://contentos.io/

COS.TV: COS.TV | Content platform on blockchain

Opensea.io COS.SPACE: https://opensea.io/collection/cos-space

Community:

Telegram Vietnam: https://t.me/ContentosVietnam

Idol COS.TV: https://www.facebook.com/groups/idolcostv

COSer Vietnam: https://www.facebook.com/groups/coservietnam

--

--

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store