การประยุกต์ใช้ Chatbot ในแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แค่การตอบ Chat…

Tanupat Deachaboonchana
Sep 22 · 1 min read

ถ้าพูดถึงการใช้แชทบอท หลายๆ คนก็คงนึกถึงการเอามาใช้ตอบคำถามง่ายๆ เพื่อช่วยลดภาระของคน หรือแนะนำเรื่องต่างๆ ให้กับคนที่เข้ามาใช้ แต่จริงๆ แล้วแชทบอทมีแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย เช่น

การประยุกต์ใช้กับ IoT

Photo by BENCE BOROS on Unsplash

IoT (Internet of things) แปลได้ว่า“อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

แล้วเราจะเอาแชทบอท มาประยุกต์ใช้กับ IoT อย่างไรล่ะ? เราก็พัฒนาแชทบอท ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อที่เราจะได้สั่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้ด้วยแชทบอท เช่น สั่งให้หลอดไฟเปิด-ปิดได ้ผ่านทางแชทบอท หรือสั่งให้ลำโพงเปิดเพลง

การใช้แชทบอทเพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้

เราสามารถเก็บข้อมูลบางอย่างจากคนที่เข้ามาคุยกับแชทบอทหรือตัวเราเอง(ถ้าเราทำแชทบอทใช้เอง)เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทำอย่างอื่นต่อไป เช่น

การแบ่งประเภทของผู้ใช้ สมมติว่าเราทำแชทบอทเพื่อขายอาหาร เราสามารถแยกได้ว่าลูกค้าคนไหนมักจะสั่งอาหารอะไร หรือแพ้อาหารชนิดไหน โดยความละเอียดหรือความถูกต้องของข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับคำถามหรือคำตอบที่เราออกแบบในตัวแชทบอท

การเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย เช่น ถ้าเป็นแชทบอทที่ใช้ในการขายสินค้า ลูกค้าอาจจะไม่ต้องแจ้งที่อยู่จัดส่งอีกในการสั่งสินค้าครั้งต่อไป อาจจะให้ให้แชทบอทถามว่าต้องการจัดส่งที่อยู่เดิมหรือไม่ ซึ่งการที่แชทบอทสามารถจำข้อมูลของลูกค้าได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความใส่ใจและเพิ่มความสะดวกสะบายให้

ทำกิจกรรมต่างๆ ในแชทบอท

เช่น การเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยเมื่อมีกิจกรรมชิงรางวัลให้แชทบอทช่วย เช่นขอหมายเลขชิงรางวัล ให้แชทบอทช่วยคัดกรองผู้เล่นหรือเมื่อมีการประกาศผลก็ให้
แชทบอทเป็นตัวแจ้งกับผู้ถูกรางวัล


นี่ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้แชทบอทในแนวทางต่างๆ นะครับ ยังมีแนวทางที่สามารถใช้แชทบอทเข้ามาช่วยได้อีกมากมาย และบางครั้งก็อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเราในอนาคตได้อีก

แต่สำหรับองค์กรที่ต้องการตัวช่วยสร้างระบบจัดการช่องทางแชทรวมทั้งแชทบอท สามารถติดต่อได้ที่ www.convolab.ai นะครับ

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Tanupat Deachaboonchana

Written by

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade