ขั้นตอนการผลิต Chatbot อย่างพิถีพิถัน

Amarit
Amarit
Oct 28, 2019 · 1 min read

ปัจจุบันนี้ หลาย ๆ เครื่องมือทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เองก็เช่นเดียวกัน รวมถึงผู้ช่วยเสมือน หรือ Chatbot ด้วย ในด้านการเงินการธนาคาร Chatbot ถือเป็นสิ่งใหม่ที่จะช่วยตอบโจทย์คนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

Chatbot คืออะไรกันแน่

Chatbot คือ ซอฟท์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างบทสนทนากับผู้ใช้งานโดยใช้ภาษาธรรมชาติผ่านแอปพลิเคชันการส่งข้อความ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งบนโทรศัพท์

Chatbot สำคัญอย่างไร

Chatbot คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แต่ในมุมมองทางเทคโนโลยี Chatbot เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของการถามตอบ การตอบคำถามให้ถูกต้องนั้นถือเป็นสาขาหนึ่งของ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่มีใช้กันแทบทุกอุตสาหกรรม

งานสำคัญสองประการของบอท

1.การวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใช้ร้องขอมา

2.การตอบคำถาม

Chatbot ทำงานอย่างไร

Chatbot ส่งคำตอบอันเนื่องมาจากสิ่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา แม้จะดูเหมือนง่าย แต่ที่จริงแล้วซับซ้อนไม่ใช่เล่น งานแรกที่ Chatbot ต้องทำคือการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใช้ร้องขอมา เพื่อระบุอินเทนท์ของผู้ใช้และเลือกเอา entity ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใช้ร้องขอมา

ความสามารถในการระบุอินเทนท์ของผู้ใช้และสกัดข้อมูลหรือ entity ที่เกี่ยวข้องที่มาจากคำร้องของผู้ใช้ เป็นเงื่อนไขแรกและเป็นขั้นตอนที่ถือเป็นหัวใจของ Chatbot เลยทีเดียว ถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร จะทำให้ส่งคำตอบไปให้ผู้ใช้ผิดพลาดได้

เมื่อบอทพิจารณาแล้วว่าจะตอบอะไรออกไป บอทก็สามารถตอบได้หลายแบบ นั่นคือ

• generic text และ predefined text

• text จาก knowledge base ที่มีคำตอบอันหลากหลาย

• ข้อมูลอันเนื่องมาจากผู้ใช้ได้ให้เอาไว้

• ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในระบบใดระบบหนึ่ง

• ข้อมูลที่บอทไปติดต่อขอจาก backend application (อาจจะมากกว่า 1 ระบบ)

• ข้อความที่บอทแสดงว่าบอทยังไม่เข้าใจ อาจเป็นคำถามเพิ่มเติม หรือข้อความที่บอทแสดงว่าบอทยังตอบไม่ได้

• image map

• ไฟล์ภาพ

• ไฟล์เสียง

• URLs

เพราะเหตุใดแชทบอทจึงสำคัญ

แชทบอทติดต่อกับมนุษย์และservices เพื่อทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ขณะเดียวกันนั้น แชทบอทก็เปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการผูกมัดใจลูกค้า ปิดการขาย และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ เช่นการจ้างพนักงานตอบคำถามลูกค้า

การจะประสบความสำเร็จได้ แชทบอทต้องดำเนินการเหล่านี้ให้ดีและเป็นธรรมชาติ การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าทั่วไปโดยไม่แบ่งแยกแพล็ตฟอร์มและวิธีการเข้าถึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องconfigure ให้ข้อมูลและ optimize Chatbot เพื่อให้มันทำงานได้เป็นอย่างดี

แชทบอทแบบไหนที่คุณกำลังมองหา

ปัจจุบันมีเครื่องมือที่หลากหลายในการใช้พัฒนา Chatbot ขึ้นอยู่กับ use case และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของนักพัฒนาแชทบอท ที่มีในเรื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาติ machine learning และ Semantics

เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ ผู้ให้ข้อกำหนดความต้องการจำเป็นต้องให้ persona หรือบุคลิกของแชทบอทตั้งแต่เนิ่น ๆ อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ จำนวนภาษาที่แชทบอทพูด แชทบอทที่พูดแต่ภาษาไทยย่อมจะสร้างได้ง่ายกว่าแชทบอทที่พูดได้สองภาษา

หากท่านกำลังต้องการคำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับแชทบอท ลองแวะเวียนมาที่ ConvoLab ดูครับ

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Amarit

Written by

Amarit

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade