ธุรกิจค้าปลีก หากมี Chatbots เข้ามาช่วยจะเป็นอย่างไร

ธุรกิจค้าปลีกไม่เพียงต้องหาลูกค้าใหม่ แต่ยังรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ธุรกิจค้าปลีกต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เสนอบริการพิเศษที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่เสมอ ทำให้ธุรกิจค้าปลีกประสบปัญหากับการจัดการลูกค้าจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เพราะจะต้องให้บริการลูกค้าทุกคนโดยเร็วที่สุด

แชทบอตซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการสนทนากับผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจค้าปลีก การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสนทนา หรือ แชทบอตที่ขับเคลื่อนโดย AI จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถมอบประสบการณ์การสนทนาแบบดิจิตอลส่วนบุคคล และโต้ตอบแบบทันทีให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและไม่จำกัด

เรามาดูกันดีว่า แชทบอทจะช่วยธุรกิจค้าปลีกให้มอบประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้าได้อย่างไร และมีประโยชน์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้

  1. Chatbots ช่วยแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับคอลเลกชันล่าสุด
    สำหรับธุรกิจแฟชั่นและร้านค้าปลีกสามารถแจ้งเตือนลูกค้าของคุณเกี่ยวกับคอลเล็กชั่นล่าสุดและทันสมัยที่สุดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ Chatbots แทนที่การโฆษณาช่องทางอื่นๆ โดยสามารถแนะนำคอลเลกชันและไอเท็มใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

2. Chatbots สามารถช่วยค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุด
การค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะใช้ Google หรือ Foursquare ความยุ่งยากนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยความช่วยเหลือของแชทบอต ที่สามารถส่งตำแหน่งและแนะนำร้านค้าใกล้เคียงในไม่กี่คลิก

3. Chatbots ช่วยส่งข้อมูลการจัดส่งสินค้า
แชทบอตช่วยลดจำนวนขั้นตอนในการแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถสอบถามเพื่อติดตามหมายเลขการจัดส่ง โดยได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

4. Chatbots สามารถช่วยแจกโปรโมชั่น และ สิทธิพิเศษให้ลูกค้า
สามารถใช้แชทบอตสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการแจกส่วนลด หรือของรางวัล

5. Chatbots สามารถให้บริการตอบคำถามของลูกค้าได้ตลอด 24ชั่วโมง
แชทบอตสามารถช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลา ในการจ้างพนักงานเพื่อคอยบริการตอบคำถามลูกค้า

นอกเหนือจากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มการสนทนาแล้ว AI บางประเภทยังสามารถให้ข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ได้ด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ดีมากขึ้น และสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเพียงหนึ่งมุมมองที่ใช้ Chatbots เป็นคำตอบในกลุ่มตัวอย่างธุรกิจค้าปลีก หวังว่าคุณอาจจะชอบไอเดียในการเลือก Chatbots เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจคุณเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้าชอบไอเดียดีๆแบบนี้ สามารถติดตามและแชร์ไอเดียกันได้นะครับ ขอบคุณครับ

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Kittithuch Anantakan

Written by

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade