ปฏิวัติอุตสาหกรรมการธนาคารด้วย Chatbot

Chotrawee Chanmueang
Feb 21 · 1 min read
  • Chatbots จะช่วยให้ธนาคารเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  • ธนาคารสามารถเจาะความต้องการของมนุษย์ได้แม่นยำมากขึ้น
  • บอทจะแนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
  • ธนาคารจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาตัวแทนสำหรับตอบการสอบถามของลูกค้า
https://chatbotslife.com/infographic-6-ways-ai-chatbot-can-transform-banking-industry-8c7b71ae172b
https://chatbotslife.com/infographic-6-ways-ai-chatbot-can-transform-banking-industry-8c7b71ae172b
https://chatbotslife.com/infographic-6-ways-ai-chatbot-can-transform-banking-industry-8c7b71ae172b

ในภาค BFSI (Banking, financial services and insurance) อุตสาหกรรมการธนาคารได้นำ chatbots มาใช้ในการดำเนินงานของตนและการศึกษาจากจูนิเปอร์วิจัยคาดคะเนอัตราความสำเร็จของ bot ที่มีปฏิสัมพันธ์ในภาคการธนาคารมากถึง 90% Chatbots เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนที่ออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าในลักษณะที่คล้ายกันเป็นมนุษย์

พร้อมกับ AI และ Matchine Learning, chatbots มีมานานตั้งแต่ ELIZA, Chatbot แรกถูกสร้างขึ้นในปี 1966 วันนี้ Chatbots ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการธนาคารซึ่งจะช่วยให้ธนาคารยกบริการของพวกเขา จนถูกขนานนามว่าเป็น ‘มนุษย์เทียม’ ที่จะปฏิวัติภาคการธนาคาร

http://www.projectai.com/blog/2018/11/11/lessons-learned-from-a-successful-robotic-process-automation-rpa-project

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Chatbots จะช่วยให้ธนาคารเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการตอบรับบทสนทนาของลูกค้าภายในไม่กี่วินาที วันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้ตอบกลับคำถามของพวกเขาและระบบ IVR (Interactive voice respond) มักจะทำให้ลูกค้าต้องรอคิวและทำให้เสียเวลา chatbots จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยการตอบกลับลูกค้าได้อย่างทันที

บอทตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยอดเงินในบัญชี การชำระเงิน ยูทิลิตี้ โอนเงิน ATM ระบุตำแหน่ง ฯลฯ ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ด้วยการวิเคราะห์การทำนาย บอทเหล่านี้จะรู้ถึงความตั้งใจของลูกค้าจริงๆและตอบสนองได้ตรงความต้องการ

นอกจากนี้บางธนาคารได้พัฒนาบอทที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถอายัดบัตรของพวกเขาได้ทันทีในกรณีที่เกิดการโจรกรรมหรือการใช้ผิดวิธี พวกเขาจะถามคำถามบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัตรและ OTP ที่จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ การ์ดจะได้รับการอายัดทันที ที่พร้อมจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา Chatbots จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การแนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ปัญหา

ความซับซ้อนได้นำไปสู่ chatbots ที่ช่วยดำเนินการนอกเหนือจากการตอบคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร วันนี้บอทได้ข้ามขั้นไปเพื่อใช้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ต่างๆของธนาคารให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านหรือเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สิน bot จะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่นำเสนอโดยธนาคารได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าคำนวณสิทธิ์เงินกู้และจำนวนเงินกู้ตามที่
ระบุไว้ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธนาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

ธนาคารสามารถเจาะความต้องการของมนุษย์ได้แม่นยำมากขึ้น

Chatbots สามารถดูแลการสอบถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตัวแทนของธนาคารสามารถมุ่งเน้นในไปที่การเจาะความต้องการของมนุษย์ เช่น การช่วยให้ลูกค้าทราบความแตกต่างของข้อเสนอของพวกเขาและวิธีการที่จะช่วยสุขภาพทางการเงินโดยรวมของพวกเขา

แม้ว่า chatbots ได้รับการการยอมรับในอุตสาหกรรมนี้ แต่มันก็ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมด ลูกค้าส่วนใหญ่หลังจากที่ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจแล้ว ลูกค้าก็ยังต้องการปรึกษา พูดคุย และดำเนินการต่างๆกับตัวแทนที่เกี่ยวข้องของธนาคารอยู่ดี

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเงินกู้หลังจากที่รู้สิทธิ์และจำนวนเงินแล้ว ลูกค้าต้องการสนทนาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของอัตราดอกเบี้ย การประมวลผลและค่าใช้จ่ายการชำระเงินล่วงหน้า

ช่วยให้ธนาคารประหยัดขึ้น

Chatbots สามารถจัดการหลายแบบสอบถามได้พร้อมกัน ธนาคารปรับใช้ bot ให้สามารถจัดการแบบสอบถามได้เป็นล้านคำถามในแต่ละเดือน การจ้างพนักงานในการทำเช่นนี้นั้นมีราคาแพงและใช้เวลานาน ดังนั้นบอทช่วยธนาคารเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการตอบคำถามลูกค้าได้ และการศึกษาวิจัยจูนิเปอร์แสดงให้เห็นว่าธนาคารสามารถประหยัดเงินกว่า USD 8,000,000,000 ด้วยความช่วยเหลือของบอท

ธนาคารรวบรวมบอทไว้บนเว็บไซต์ของพวกเขา หรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook ที่ลูกค้าสามารถพิมพ์และค้นหาการแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้ง่ายๆ ผ่านการคุยกับบอทนั่นเอง

ที่มา : https://www.rblbank.com/product/personal/how-are-chatbots-revolutionising-the-banking-industry

ช่วงขายของสักนิดก่อนจบ

ถ้าคุณสนใจสร้าง Chatbot สำหรับธุรกิจของคุณ หรือมองหาโอกาสใหม่ๆ แวะมาดูมาพูดคุยกับเราได้ที่ https://www.convolab.ai/ หรือ sales@convolab.ai

ConvoLab

Chotrawee Chanmueang

Written by

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

More From Medium

More on Chatbots from ConvoLab

More on Chatbots from ConvoLab

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade