เทคโนโลยี AI ช่วยค้นหามะเร็งผิวหนัง

ConvoLab
ConvoLab
Jul 9, 2018 · 1 min read

สวัสดีค่ะ วันนี้พบบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI หรือ Artificial Intelligence ที่สามารถค้นหามะเร็งผิวหนังได้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจดีจึงอยากมาแบ่งปันให้อ่านกันค่ะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสมัยนี้ก้าวไกลและมีความสามารถมากกว่ามนุษย์มาก ซึ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ได้หลายแขนง อย่างเช่นทีมวิจัยจากประเทศเยอรมัน, สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศษ ได้ทำการสอน AI ให้สามารถแยกแยะแผลบนผิวหนังที่เป็นอันตรายหรือมะเร็งผิวหนังได้

Photograph: Dan Himbrechts/AAP

เครื่องจักรที่ทีมวิจัยนี้พัฒนานี้ใช้วิธี CNN หรือ Deep Learning Convolutional Neural Network โดยทำการทดสอบค้นหามะเร็งจากรูปภาพมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาและรูปภาพไฝ เปรียบเทียบกับแพทย์ผิวหนัง 58 คนจาก 17 ประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วแพทย์ผิวหนังสามารถตรวจพบมะเร็งผิวหนังจากรูปภาพได้ 86.6% เมื่อเทียบกับ CNN ซึ่งสามารถตรวจพบได้ 95%

มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา (Malignant melanoma) คือมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดสีเมลานิน (Melanin) บนร่างกาย ลักษณะคล้ายกับไฝหรือขี้แมลงวัน เป็นมะเร็งชนิดที่รุนแรง อาจเกิดขึ้นได้ที่ส่วนต่างๆของร่างกายเช่น แขน, นิ้วมือ, นิ้วเท้า หรือหนังศรีษะ

Holger Haenssle จากมหาวิทยาลัย Heidelberg กล่าวว่า “CNN มีความผิดพลาดน้อยในการตรวจหามะเร็งเมลาโนมา ซึ่งหมายความว่า CNN มีความแม่นยำมากกว่าแพทย์ผิวหนัง” และยังกล่าวอีกว่า “ซึ่งทำให้มีการวินิฉัยผิดพลาดระหว่างมะเร็งเมลาโนมาและไฝธรรมดาน้อยลง ส่งผลให้ลดการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นได้” ทั้งนี้การวินิจฉัยของแพทย์ผิวหนังจะแม่นยำมากขึ้นเมื่อแพทย์ได้รับข้อมูลจากผู้ป่วยและได้ทำการตรวจสอบแผลที่ผิวหนังแล้ว

ทีมวิจัยกล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทำให้การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังได้ง่ายและเร็วมากขึ้น ทำให้ทำการผ่าตัดได้ก่อนที่มะเร็งจะมีการกระจายตัว โดยในทุกๆปีทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเมลาโนมาจำนวน 232,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเมลาโนมาจำนวน 55,500 ราย

ทั้งนี้ AI ก็ยังมีข้อจำกัดในการรับรู้แผลบนผิวหนังที่ผิดปรกติหรือแม้แต่ผู้ป่วยเองก็อาจจะไม่สังเกตุเห็นหากมะเร็งเมลาโนมานี้ไปขึ้นในที่ๆยากในการถ่ายภาพ เช่น หนังศรีษะ, นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการนำเครื่องมือนี้มาใช้แทนการตรวจหามะเร็งทางการแพทย์อย่างละเอียด

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่มีการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ซึ่งจะมีประโยชน์มากหากพัฒนาเทคโนโลยีนี้จนสามารถนำมาใช้ได้จริง

ที่มา: Computer learns to detect skin cancer more accurately than doctors

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

ConvoLab

Written by

ConvoLab

Leading Enterprise Chatbot Platform: www.ConvoLab.ai

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade