แนะนำ 5 แอพ Chatbots สอนภาษาฟรี!

Puk Wong
Puk Wong
Dec 30, 2019 · 1 min read

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคสมัยนี้ ภาษาที่สองและสามนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนและการเรียนรู้ก็มีอยู่มากมาย และเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี การได้ภาษาที่สองและสาม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน อีกทั้งทำให้เรารอบรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างๆได้มากมาย อย่างเช่น “Chatbots” ที่เราจะพูดถึงอยู่นี้

“Chatbots” คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการถาม-ตอบในแบบง่ายๆ รวมไปถึงการคุยโต้ตอบกัน และปัจจุบันนี้ก็พัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการเรียนภาษาต่างประเทศผ่าน Chatbots ซึ่งช่วยให้เราไม่เคอะเขินเมื่อต้องการฝึกภาษากับเจ้าของภาษาตัวจริง

ปัจจุบันมีโปรแกรม Chatbots สอนภาษาต่างประเทศอยู่มากมาย แต่ที่อยากจะแนะนำให้ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้ลองใช้ดู มีดังนี้

Duolingo เป็นโปรแกรมแชทบอทที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา (และทั่วโลกด้วย) เหตุผลที่โปรแกรมแชทบอท Duolingo เป็นที่นิยม เพราะเป็นระบบปฏิบัติการ AI ที่สามารถเข้าใจบริบทของผู้ใช้ และตอบสนองการใช้ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโปรแกรมนี้สามารถสื่อสารระหว่างภาษาอังกฤษ — ฝรั่งเศส — สเปน — เยอรมัน และกำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรองรับอีก 23ภาษา

Download: iOS / Android

Memrise ไม่ได้เป็นแค่แอพลิเคชั่นสอนภาษาเท่านั้น ยังสามารถเสนอคอร์สที่เหมาะสมกับคุณให้ได้อีกด้วย แอพพลิเคชั่นนี้ชนะรางวัล Google Play Awards-2017 ด้วย ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงภาษาต่างๆถึง20ภาษาทั่วโลก และสามารถผูกผู้ใช้ให้เข้ากับการเรียนภาษาและคำศัพท์แบบเจ้าของภาษาโดยวิธีที่ชาญฉลาด ผู้ใช้สามารถใช้งานแอพลิเคชั่นนี้ในการเรียนภาษาได้แบบเรียลไทม์ (real-time) โดยผู้ใช้สามารถใช้รูปหรือถ่ายวิดิโอสั้นๆเพื่อแปลเป็นภาษาต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการรู้ได้ทันที

Download: iOS / Android

Mondly เป็นโปรแกรมแชทบอททางมือถือ ที่จะตอบสนองเมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์หรือพูดลงไปก็ได้ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดได้ด้วยอีกทางหนึ่ง และรองรับถึง 33ภาษาทั่วโลก

Download: iOS / Android

Eggbun Education ถ้าคุณมองหาแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี และจีน อยู่ล่ะก็ แชทบอทตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากๆ ด้วยคาแร็คเตอร์ของ “Lanny” ที่แสนน่ารัก จะช่วยสอนให้คุณพูดภาษาใหม่ๆ และยังสามารถสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆให้ได้อีกด้วย Lannyจะช่วยฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงอย่างถูกต้องให้คุณผ่านทางข้อความเสียง

Download: iOS / Android

Andy ถ้าภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่2 สำหรับคุณแล้วล่ะก็ Andyจะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ให้กับคุณ Andyสามารถให้บทเรียนแกรมม่า, คำศัพท์ต่างๆที่มากมายในดิคชันนารี รวมไปถึงการหาบทสนทนาที่สบายๆ ในสถานการณ์ที่เรียบง่าย และคุณก็สามารถเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษกับAndyได้อีกด้วย

Download: iOS / Android

Figure: Andy Chatbot UI

สุดท้ายนี้หวังว่า Chatbots ที่นำมาแนะนำ จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาของทุกๆ คน ไม่มากก็น้อย

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Puk Wong

Written by

Puk Wong

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade