6 Use Cases ที่ AI จะมาช่วยประสบการณ์ทำให้การใช้งานของผู้ใช้ดีขึ้น

สวัสดีค่าาาา เหล่าเกมเมอร์หลังจากที่ได้อ่านบทความ เหล่า challenger เตรียมหวั่น เผยความลับบอทชนะ 2–0 ในศึก Dota2 5v5 กันไปแล้ว วันนี้เรามาดูเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่กล่าวถึงกันบ่อยมากก นั้นก็คือ คือ คือ 6 Use Cases ที่ AI จะมาช่วยทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดีขึ้น ทุกวันนี้ AI มีบทบาทสำคัญมาก และมีท่าทีว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจว่า ทุกวันนี้ 38% ของธุรกิจ ใช้ AI เข้าช่วยโดยเฉพาะในส่วนของ customer service ประเด็นคือ ภายในสิ้นปีนี้ (2018) มีคนคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะก้าวไปถึง 62 %

AI Bot

จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า AI จะมาช่วยประสบการณ์ทำให้การใช้งานของผู้ใช้ดีขึ้นได้ยังไง

1. การส่งอีเมล์เพื่อทำการตลาดไปหาลูกค้าแต่ละคนด้วยความหลากหลาย

ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษที่ได้อภิสิทธิ์ไม่เหมือนใคร เพราะทุกคนอยากเป็นคนสำคัญ ซึ่งมีงานวิจัยของ Demand Metric ที่กล่าวไว้ว่า 80% ของนักการตลาดคิดว่า เนื้อหาที่เฉพาะบุคคล มีประสิทธิภาพมากกว่า ส่งให้ทุกคนและ ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ

เพื่ออธิบายเห็นภาพเหมือนการแบ่ง segment เพื่อทำ custom audience ใน Facebook และนำมา re-targeting ในการส่ง e-mail

Bot custom personalize email for people

2. AI ใน ChatBot จะมาช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ด้วย 3 อย่าง คือ

  • เน้นแยก Personalization ลูกค้าแต่ละคน
    เพื่ออธิบายเห็นภาพเหมือนการแบ่ง segment เพื่อทำ custom audience ใน Facebook และนำมา re-targeting โดยสามารถทำ campaign ต่างๆ ผ่าน platform โดยให้ bot เก็บข้อมูลได้
  • ChatBot แก้ปัญหาได้ก่อนที่ลุกค้าจะเห็น
    เพื่ออธิบายเห็นภาพ เช่นในกระบวนการผลิตเยอะๆ เน้นความไว Bot จะเห็นและแก้ปัญหาได้ไว
  • เน้นการปรับปรุงกระบวนการซื้อ
    เพื่ออธิบายเห็นภาพ เช่น การสั่งของออนไลน์ ส่งรูปไป Bot เช็คได้เลยว่ามีสต๊อคของหรือไม่ ราคาเท่าไหร่ มีสีอะไร ราคาเท่าไหร่
AI BOT Quickly, Improve, Personalization

3. มีแชทบอทที่ฉลาด

จะช่วยในการสร้างกลยุทธ์ ในการปรับปรุงการบริการลูกค้า และเพิ่มการ engage กับลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าประสบความสำเร็จ
เพื่ออธิบายเห็นภาพเน้นช่วยเหลือ customer service, call center

AI Bot to help Customer Service

4. การเพิ่มผลผลิต

จะช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มproductivity และลดการทำงานซ้ำซ้อน
เพื่ออธิบายเห็นภาพ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

AI Bot increase productivity

5. AI จะข่วยหาความต้องการของลูกค้าเชิงลึก

จะช่วยในการหาความต้องการของลูกค้าจากข้อมูลมากๆ เพื่อหา persona ที่แท้จริงของลูกค้า
เพื่ออธิบายเห็นภาพเหมือนการแบ่ง segment เพื่อทำ custom audience ใน Facebook

AI Bot to find persona

6. AI ทำงานไม่มีวันพัก

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะ AI ไม่มีวันหยุด ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย แบ่งตามรอบเวลา ยิ่งสอนมาก ยิ่งฉลาดมาก
เพื่ออธิบายเห็นภาพ คือ การทำงาน 24*7 เหมือน 7–11

AI Bot support 24 * 7

ถึงตาท่านผู้ติดตามแล้วคะ ว่าจะเอา AI หรือ AI Chatbot มาช่วยทำงานได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้ลูกค้า ลูกค้าใช้แล้วรู้สึกดี อยากบอกต่อ กลับมาใช้ซ้ำ การเอาเทคโนโลยีมาช่วยก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ

แล้วครั้งหน้า อย่าลืมกลับมาติดตามกันต่อว่า เราจะมาชวนคุยเรื่องอะไรกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะ

ที่มา : https://acquire.io/blog/ai-customer-experience/

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Kanokrat Wuthiamornsak

Written by

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade