7 สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Chatbots ในปี 2019

Petmongkon
Jan 21 · 1 min read
  1. ผลการค้นหาใน Google เกี่ยวกับ Chatbots มีการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปี

“ Chatbots เป็นเพียงคอมพิวเตอร์ที่คอยตอบ สื่อสารกับผู้ใช้เพื่อช่วยเหลือ หรือเพื่อความสนุกสนาน ”

จากวลีข้างต้นฟังดูเหมือน Chatbots ไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ในความเป็นจริงพบว่ามีคนสนใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Chatbots เป็นจำนวนมากใน Internet

2. 40% ของคน ไม่สนใจว่าคู่สนทนาของเขานั้นเป็นคนหรือบอท

เมื่อจำเป็นต้องมีการสนทนา เพื่อตอบคำถามที่ผู้ใช้สงสัย หรือดำเนินการใดๆ คนส่วนมากไม่ได้สนใจว่า คู่สนทนาของตนนั้นเป็นคนหรือบอท ขอแค่สามารถตอบคำถามหรือให้บริการในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ก็พอ

3. 60% ของนักธุรกิจมองว่า Chatbots จะโตได้ไกลกว่า Mobile Applications

เทคโนโลยีมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเติบโตไปเรื่อยๆ ซึ่งเจ้าของธุรกิจหลายๆรายมีความเห็นว่า Chatbots จะเติมโตได้ไกลกว่า Mobile Applications ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

4. 56% ของอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี มีแนวโน้มจะลงทุนเกี่ยวกับ AI

บริษัทด้านเทคโนโลยี และมัลติมีเดีย มีความมุ่งมั่นในการใช้แชทบอทสำหรับบริการลูกค้า มันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ในอนาคตอันไกล เพราะปัจจุบันก็ค่อนข้างมีให้เห็นได้ทั่วไปอย่างกว้างขวางแล้ว

5. อัตราความสำเร็จของ Chatbots เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะพุ่งขึ้นจาก 12% เป็น 75% ภายในปี 2022

อีกแง่มุมนึงของการใช้แชทบอทก็คงเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หรืออาจเป็นการประยุกต์จองคิวรักษาพยาบาล ซึ่งอัตราความสำเร็จในปัจจุบันอาจยังไม่สูงมากนัก แต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะพุ่งขึ้นสูงอย่างแน่นอน

6. ธุรกิจปัจจุบันใช้เงิน 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการบริการลูกค้า

ในฐานะลูกค้าอาจคิดไม่ถึงว่าสิทธิพื้นฐานที่ควรได้รับเช่นการบริการลูกค้าใช้เงินเยอะขนาดนี้ แต่ในความเป็นจริงเงินเดือนของพนักงานที่ทำงานบริการลูกค้าก็ไม่ได้น้อยอย่างที่คิด เพราะงั้นหลายธุรกิจจึงหันมาใช้ Chatbots บริการลูกค้าแทน

7. บริษัทที่มีฝ่ายบริการลูกค้า ใช้เวลาเฉลี่ย 10 ชั่วโมงในการตอบกลับลูกค้า

ในฐานะลูกค้าแน่นอนว่าเราย่อมต้องการความรวดเร็วในการตอบกลับหากเรามีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งถ้ามีบอทเข้ามาแทรกในจุดนี้จะทำให้เราได้รับบริการได้ทันทีทันควัน


จากสถิติที่นำมาเล่าให้ฟังแสดงให้เห็นว่า Chatbots มีความน่าสนใจยังไง และมีแนวโน้มอย่างไรกับอุตสาหกรรมบ้าง ลองคิดดูสิว่า จะนำ Chatbots ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต หรือธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้างนะ

ยังมีสถิติที่น่าสนใจอีกมาก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ครับ

https://leftronic.com/chatbot-statistics/

ปล.นี่เป็นบทความแรกของผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยน้า มีอะไรน่าสนใจจะนำมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆ และสามารถติดตาม บทความใหม่ๆต่างๆเกี่ยวกับแชทบอท หรือเทคโนโลยีได้ที่

สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Petmongkon

Written by

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade