Shopping Chatbot บอทสำหรับนักช็อป

Likit ( Sorn )
Sep 14 · 2 min read

การใช้งาน chatbot ในชีวิตประจำวันมีแพร่หลายมากขึ้น ทั้ง Chatbot ที่ให้บริการด้านการเงิน Banking chatbot หรือ Chatbot ที่ขายประกัน ทุกวันนี้มีการนำ Chatbot เข้ามาใช้งานที่หลากหลายมาก วันนี้จะขอยกตัวอย่างการนำ Chatbot ที่จะมาเป็นผู้ช่วยสำหรับกาช็อปปิ้ง ฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ และการบริการแบบใหม่ ๆ ตัวอย่างฟังก์ชั่นการทำงานของช็อปปิ้ง

Real time marketing คือการนำเสนอ Promotion ให้ลูกค้าได้ทันเวลา หรือนำเสนอได้ในช่วงที่ลูกค้าต้องการ ยกตัวอย่างการทำงาน เช่น เมื่อลูกค้าเดินเข้ามายังห้างร้าน แล้วระบบก็ส่ง Promotion ของเวลานี้ไปให้โดยอ้างอิงความชอบของลูกค้า หรือสิ่งที่ลูกค้าได้ให้ความสนใจอยู่แล้วผ่าน Chatbot ทำให้ลูกค้าได้ของที่ต้องการอยู่แล้ว โอกาสในการตัดสินใจลูกค้าก็มากขึ้น

จดจำสินค้าที่ชอบ (Wish lists) Chatbot สามารสร้างระบบบันทึกสิ่งที่ลูกค้าชอบ หรือไม่ชอบ แล้วนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาในรูปแบบ Promotion หรือส่วนลด นอกจากนั้นยังช่วยค้นหาสินค้าที่ชอบออกมา การจดจำยังสามารถเตือนได้เมื่อสินค้าที่ต้องการ

สะสมแต้ม ( Collect points ) เมื่อมีการใช้งาน Chatbot สามารถเชื่อมต่อกับระบบสะสมแต้ม ระบบแลกแต้ม หรือระบบการโอนแต้มได้ สามารถจัดการ Promotion ส่งเสริมการขาย การเพิ่มโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของคนที่มีการสะสมแต้ม การนำแต้มไปแลกกับส่วนลด การทำ Promotion เช่น หากแนะนำเพื่อนมาจะได้คะแนนพิเศษ

เรามาหลายคน ( Group benefit) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ประโยชน์ของทาง Chatbot เป็นการนัดรวมกลุ่มกันของเพื่อน ๆ เมื่อต้องการไปช็อปปิ้ง เช่นการนัดเจอกัน โดยให้ Chatbot เป็นคนทำนัด จากนั้นเมื่อเพื่อนตอบรับ Chatbot จะค้นหา Promotion ของวันที่เรามาเจอกัน โดยใช้ข้อมูลจากเพื่อน ๆ ที่นัดกันมาค้นหา บริการ หรือ Promotion ที่น่าสนใจจากความชอบของเพื่อน ๆ ทำให้เกิดการ share ข้อมูลกัน สามารถต่อรองกับทางร้านค้าได้ เช่น นัดเจอกัน 5 คนแล้วทุกคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกัน ระบบก็อาจจะค้นหา Promotion ของร้านอาหารญี่ปุ่นให้ อาจจะมี promotion มา 5 จ่าย 4 หรือ Promotion อื่น ๆ ทำให้เกิดการร่วมสนุกกันของเพื่อน ๆ และทำให้ร้านค้าสามารถทำเสนอ Promotion ได้หลากหลายมากขึ้น หากมีการประมวลผลข้อมูลของลูกค้า

กรุ๊ปโหวต ( Group vote ) เป็นอีกฟังก์ชั่นที่ใช้ประโยชน์จากการใช้ Chatbot เพื่อลงความเห็นในการใช้บริการ เกิดจากปัญหาที่หลาย ๆ คนเคยเจอเมื่อนัดกันกินข้าว แล้วแต่ละคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกความคิดเห็น หรือมีความเกรงใจกัน หากใช้ Chatbot เข้ามาช่วยในส่วนนี้ก็สามารถนำเสนอรายการที่ทุกคนมีส่วนที่ชอบเหมือนกัน ออกมาพร้อม Promotion ที่น่าสนใจ ทำให้ทุกคนช่วยกันโหวต หรือลงคะแนน ในการใช้บริการ เมื่อตกลงกันได้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้ แต่ข้อมูลของการโหวตก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก ทำให้สามารถปรับปรุงสินค้า และ Promotion เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้

Chatbot สามารถประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจได้อีกหลากหลายส่วน ทั้งการดำเนินธุรกิจ การจัดการลูกค้าจำนวนมาก ๆ พร้อมกัน และการนำเสนอ Promotion เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในอดีต ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยเทคโนโลยีของ Convolab Chatbot Platform ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น คุ้มค่าต่อการลงทุน หากสนใจในการประยุกต์งานด้าน Chatbot สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Likit ( Sorn )

Written by

AI Chatbot Business and Development , IoT , Robotic Application Line: sorn.ai

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade