ผลสอบ JLPT N2 ออกแล้ว

ผมเคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่างที่เคยเขียนในบล็อกเมื่อปีที่แล้ว

วันที่ 27 มกราคมเป็นวันประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งปีนี้ถือว่าประกาศเร็วกว่าเดิมมั้ง จำได้ว่าปีที่แล้วประกาศประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์

ผมจะเข้าไปเช็คผลสอบ แต่เว็บล่ม เลยตั้งใจว่าจะรอสัก 2–3 วันแล้วค่อยเช็ค วันนี้ลองเข้าไปดูเล่นๆ พบว่าเช็คได้แล้ว ผมลืมรหัสผ่านที่ตั้งไว้ แต่โชคดีที่เคยถ่ายรูปใบสมัครไว้ เลยเข้าไปเช็คได้ และผลสอบก็คือ…

JLPT Result

不合格 สอบตก คะแนนรวมต้องได้มากกว่า 90/180 และพาร์ทย่อยต้องได้มากกว่า 32% โดยประมาณ แต่ผมได้คะแนนต่ำติดดินมาก โดยเฉพาะพาร์ทการอ่าน ได้แค่ 8/60 (ต้องได้ 19 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน)

พาร์ทการอ่าน ส่วนมากจะเอาบทความในหนังสือพิมพ์ ไม่ก็บทความในนิตยสารมาให้อ่าน แล้วถามว่าใจความสำคัญคืออะไร จุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไร แสดงว่าผมยังมีปัญหากับการจับใจความสำคัญ

JLPT Japanese-Language Proficiency Test

ทาง JLPT ประกาศวันสอบแล้ว 3 กรกฎาคมเจอกันใหม่ รอบหน้าต้องผ่านให้ได้

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.