Image for post
Image for post

วิธีตั้งค่า macOS ให้รองรับ NTFS ได้ แบบไม่เสียเงิน

macOS 10.14 Mojave ก็ใช้ได้นะ

coregameHD
Aug 11, 2018 · 2 min read

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไฟล์แบบ NTFS พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรในระบบ Windows แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ macOS คุณจะพบกับความลำบากที่ว่า macOS ไม่รองรับระบบไฟล์ NTFS (อ่านได้ แต่เขียนไฟล์ไม่ได้)

ข่าวดีคือมีนักพัฒนาพยายามทำให้ macOS รองรับระบบไฟล์ NTFS ได้ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการติดตั้งโปรแกรมเสริมอย่างเช่น Paragon NTFS แต่ปัญหาคือมันเป็นโปรแกรมเสียเงิน ซึ่งวิธีที่ผมนำเสนอในบทความนี้จะเป็นการใช้โปรแกรมฟรี 100% ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะติดตั้งค่อนข้างยาก เพราะต้องไปยุ่งกับไฟล์สำคัญที่ระบบล็อคไว้

สรุปขั้นตอนทั้งหมด:

 1. ติดตั้ง osxfuse และ ntfs-3g
 2. ปิดระบบป้องกันไฟล์
 3. รันคำสั่งพิเศษเพื่อให้เขียนไฟล์ NTFS ได้
 4. กลับไปเปิดระบบป้องกันไฟล์ เพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลา 10–15 นาทีโดยประมาณ

วิธีตั้งค่า:

1. ติดตั้ง osxfuse และ ntfs-3g

ก่อนจะเริ่มขั้นตอนนี้ ในเครื่องจำเป็นต้องมี Homebrew ก่อน ถ้าใครมี Homebrew แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีหรือไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ให้คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปแปะใน Terminal แล้วกด Enter

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

หลังจากติดตั้ง Homebrew เสร็จแล้ว เราจะทำการติดตั้ง osxfuse ให้คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปแปะใน Terminal แล้วกด Enter

brew cask install osxfuse

หลังจากนั้น ติดตั้ง ntfs-3g ให้คัดลอกคำสั่งด้านล่างไปแปะใน Terminal แล้วกด Enter

brew install ntfs-3g

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมเหล่านี้ติดตั้งได้อย่างไม่มีปัญหา ถ้าพบปัญหาอะไร ให้ลองนำข้อความ Error ไปค้นหาใน Google ดูครับ มีคนตอบไว้หมดแล้ว

2. ปิดระบบป้องกันไฟล์

macOS จะมีระบบป้องกันไฟล์ที่เรียกว่า System Integrity Protection มีไว้เพื่อป้องกันการแก้ไขไฟล์ระบบสำคัญ แต่เป็นเพราะการตั้งค่าให้รองรับ NTFS จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับไฟล์ระบบ เราเลยจำเป็นต้องปิดระบบความปลอดภัยที่ว่านี้

วิธีการปิดระบบป้องกันไฟล์:

 • ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยการ Shut Down
 • เปิดคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดให้กดปุ่ม Command+R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมาบนหน้าจอ
 • ถ้าทำถูกต้อง จะมีหน้าจอเลือกภาษา ผมแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษ
 • จากเมนูด้านบน เลือก Utilities -> Terminal
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด Enter
csrutil disable
 • หลังจากนั้น ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์

3. รันคำสั่งพิเศษเพื่อให้เขียนไฟล์ NTFS ได้

หลังจากที่เราปิดระบบป้องกันไฟล์แล้ว ตอนนี้เราจะทำการรันคำสั่งพิเศษ โดยคำสั่งนี้จะทำการติดตั้งไดรเวอร์ ntfs-3g เข้าไปแทนที่ไดรเวอร์ ntfs ที่มากับเครื่อง

เปิด Terminal ขึ้นมา แล้วรันสองคำสั่งนี้

sudo mv /sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs.originalsudo ln -s /usr/local/sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs

หลังจากนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะรองรับการเขียนไฟล์ NTFS แล้ว แต่ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ

4. กลับไปเปิดระบบป้องกันไฟล์ เพื่อความปลอดภัย

หลังจากที่เราเข้าไปยุ่งระบบสำคัญ เราก็ควรที่จะทำให้มันกลับสู่สภาพเดิมที่ควรจะเป็น

วิธีการเปิดระบบป้องกันไฟล์:

 • ปิดคอมพิวเตอร์ด้วยการ Shut Down
 • เปิดคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดให้กดปุ่ม Command+R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมาบนหน้าจอ
 • ถ้าทำถูกต้อง จะมีหน้าจอเลือกภาษา ผมแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษ
 • จากเมนูด้านบน เลือก Utilities -> Terminal
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด Enter
csrutil enable
 • หลังจากนั้น ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
Image for post
Image for post

ถ้าชอบบทความนี้ กดปรบมือ 👏 เพื่อเป็นกำลังใจ

ติดตาม Coregame’s Blog ได้ที่ Facebook | Medium

Coregame’s Blog

เล่าบ่นก่นด่า ประสาคนไอที

coregameHD

Written by

Self-proclaimed blogger. Technology and Japan enthusiast. | ผู้หลงไหลในเทคโนโลยีและความเป็นญี่ปุ่น →Github: https://github.com/coregameHD

Coregame’s Blog

เล่าบ่นก่นด่า ประสาคนไอที

coregameHD

Written by

Self-proclaimed blogger. Technology and Japan enthusiast. | ผู้หลงไหลในเทคโนโลยีและความเป็นญี่ปุ่น →Github: https://github.com/coregameHD

Coregame’s Blog

เล่าบ่นก่นด่า ประสาคนไอที

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store