C# İle XML Tabanlı Alternatif Excel Export

Hunili Yazılımcı
Aug 7, 2016 · 1 min read

Programınızdan Excel export yapmak için genelde kullanılabilecek 2 yöntemden bahsedilir. Ya projenize Office DLL dosyalarını import etmeniz yada harici bir xls oluşturan kütüphane / DLL bulmanız gereklidir. Bu yöntemlerin her ikisi de bana cazip gelmiyor. Birinci seçenekte client veya web tabanlı uygulama için server sistemde Office kurulumu yapılması gereklidir. Harici DLL’lerde sınırlandırıcı olabiliyor ve gereksiz ek yükler barındırabiliyor.

Excel içerisinde farklı kaydet seçeneklerine geldiğinizde “XML Elektronik Tablosu 2003” isimli bir formatın olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde kaydettiğiniz bir dosyanın doğrudan Excel’de sorunsuz açıldığını ve uzantısının da XML olduğunu görürsünüz. Herhangi bir text editör veya VisualStudio ile dosyayı açtığınızda da çok tanıdık bir XML verisi ile karşılaşırsınız.

Bu keşfi yaptıktan sonra geriye kalan verilerin XML şema yapısını keşfetmek ve temel bir şablon dosyası oluşturmak.

Aşağıdaki linkte benim kullandığım ve Excel’dan farklı kaydet ile elde edilmiş XML şablonu ile bu dosyanın içerisinde veri yerleştirmenizi sağlayan class ı bulabilirsiniz. Bu XML, hücre veri tipleri / stilleri belirlenmiş boş bir Excel dosyası niteliğindedir.

https://github.com/creacity/ExcelExport

Image for post
Image for post

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store