Roboski / Uludere İçin Adalet

Hunili Yazılımcı
Aug 7, 2016 · 1 min read

“Toplumların helâk olmalarının sebebi, itibarlı biri suç işlediği zaman dokunmamaları; zayıf biri işlediğinde cezalandırmaları olmuştur”

Hakkı söylemek, gerektiğinde egemenleri kızdırma pahasına adaletten yana şahitlik müslümanlar olarak temel görevimizdir. Aynı zamanda acıtıcı ve ağır bile olsa doğru ve samimi söze, ikaza, düşünceye tahammülsüzlük en belirgin çürüme alametidir.

Hiç bir siyasi hesap, gerekçe, ama, geçerli makul sebep… Hiç birisi bu olayın soruşturulmasına engel olmamalı idi. Bir sorumlusu varsa, haklı veya haksız hiç bir bahane bulunmadan yargı önüne çıkarılmalıydı. Maalesef olmadı, olamadı…

27 Mayıs 2012

Image for post
Image for post

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store