SQL Temporal Table

SQL tablolarında, yapılan tüm veri değişikliklerini zaman damgaları ile saklayan muhteşem SQL 2016 güzelliği. Kazara veri silinmeleri / değiştirmelerine karşı en efektif çözüm.

Mevcut tabloları “System Versioning” olarak dönüştürme işinde ufak bir trick var. Aşağıdaki script örneği ile gerekli DateTime2 kolonlar eklenir, update edilir ve history table oluşturularak işlem kayıtları tutulmaya başlanır.

ALTER TABLE dbo.tablo ADD
tablo_start DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW START HIDDEN DEFAULT GETUTCDATE(),
tablo_end DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW END HIDDEN DEFAULT CONVERT(DATETIME2, '9999-12-31 23:59:59.9999999'),
PERIOD FOR SYSTEM_TIME (tablo_start, tablo_end)
GO
ALTER TABLE dbo.tablo SET (SYSTEM_VERSIONING = ON
(HISTORY_TABLE=dbo.abone_history,DATA_CONSISTENCY_CHECK=ON))
GO
Image for post

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store