Tek Sayfalık Web Sitesi

Eğer amacınız sadece tek sayfalık bir “kartvizit” site oluşturmak ise, name.com’un “prologue” servisi son derece ideal.

Bir süredir bu konuda arayışta idim. HostGator veya GoDaddy’de ilk domain kaydı yaptırma maliyeti makul olsa da, sonraki yenileme ücretleri can sıkıcı oluyordu.

Ücretsiz hosting hizmeti verdiğini iddia edenler de, ya abuk subuk reklama boğuyor, yada “hizmet vermiyor” idi. Sadece bu iş için hosting paketi almak istemiyordum.

Tanıdık / eş / dost web sunucusuna tek sayfalık salça olmak da iyi bir fikir değildi. Bir de HostGator eğer bir hosting paketin yoksa DNS ayarları yapmaya izin vermiyordu.

name.com hakkında yenileme ücretlerinde makul fiyatlandırması ile beğeni aldığına dair yorumlar okudum.

Önce mevcut domainimi transfer etmekle başladım, sonra da prologue servisini fark ettim. 0,99 USD fiyatla özel / sınırlı / ama makul domain kaydı da dahil olmak üzere sayfayı hazırladım.

Editörü sayfada yapmak istediğim hemen her şeye izin verdi. Sadece açıklama kısmındaki metne enter girişini <br /> olarak dönüştürmedi. :)

https://www.name.com/onepagewebsite

http://creacity.studio/

name.com ödeme süreçlerini ve yönetim panelini de oldukça başarılı buldum. Sade, hızlı ve anlaşılır. Sadece domain almış olsanız bile DNS manager ve forward hizmeti de sağlıyor.

Sonuç olarak name.com ve prologue servisini tavsiye ediyorum.

Image for post

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store