V for Vendetta

Hunili Yazılımcı
Aug 7, 2016 · 5 min read

“Remember, remember, the fifth of november, the gunpowder treason and plot. I see no reason why the gunpowder treason should ever be forgot” (Hatırla, hatırla Kasım’ın beşini Barut komplosu ve ihanetini. Ben hiç bir neden görmüyorum barut komplosunun unutulması için) sözleriyle başlayan V for Vendetta’nın Vertigo/DC Comics tarafından yayımlanan dergilerde görünen karakterlere dayanan senaryosunu Matrix üçlemesinden de tanıdığımız Wachowski kardeşler kaleme aldı.

Image for post
Image for post

“Remember, remember, the fifth of november, the gunpowder treason and plot. I see no reason why the gunpowder treason should ever be forgot” (Hatırla, hatırla Kasım’ın beşini Barut komplosu ve ihanetini. Ben hiç bir neden görmüyorum barut komplosunun unutulması için) sözleriyle başlayan V for Vendetta’nın Vertigo/DC Comics tarafından yayımlanan dergilerde görünen karakterlere dayanan senaryosunu Matrix üçlemesinden de tanıdığımız Wachowski kardeşler kaleme aldı.

Wachowski kardeşlerin ilk kez 1990 yılında kaleme aldıkları V for Vendetta, 5 Kasım 2005’te gösterime girmek üzere yola çıkmışsa da, 2006 yılının mart ayında seyirciyle buluşarak büyük yankı uyandırdı. Film geleceğin totaliter İngiltere’sinde geçiyor. Görünüşüyle, tavırlarıyla ve de ismiyle Hitler’i andıran faşist lider Adam Sutler; halkına, devletin korumasına ne kadar muhtaç olduğunu hissettirerek, onlara oyunlar oynayarak, insanları dogmatik bir bağlılığa itmiştir. Kişisel özgürlükler geçmişin antika haline gelmiş bir olgusudur; yine de, kimse iktidara sesini yükseltmeye cesaret edemez, aksi takdirde Bakan Creedy’nin gizli polis gücü “Fingermen” (Parmakadamlar) tarafından kara torbaya konulacaklarını ve kendilerinden bir daha haber alınamayacağını bilmektedirler. Ta ki kahramanımız V ortaya çıkana kadar… Gece sokağa çıkma yasağı başlamışken gizlice arkadaşıyla buluşmaya giden Evey, yolda hükümetin adamları tarafından sıkıştırılır. Onların iğrenç tacizlerinden kurtulmaya çalışırken, Guy Fawkes maskesi takan bir adam ortaya çıkar ve Evey’nin hayatını kurtarır. Bu maskeli adam, V’den başkası değildir. Olağanüstü karizmatik, dövüş sanatı ve aldatmacada ise müthiş yetenekli olan V, vatandaşlarını baskı ve zulme karşı koymaya davet ederek bir devrim başlatır. V’nin gizemli geçmişi hakkındaki gerçeği öğrenen Evey, bununla birlikte kendi hakkında da bir gerçeği keşfederek, zulmün ve kokuşmuşluğun hüküm sürdüğü bir topluma özgürlük ve bağımsızlığın geri kazandırılması için planlar yapan V’yle beklenmedik bir ittifak içine girer. İngiliz halkını faşist liderlerinden kurtarma mücadelesinin ortasında V, bir yandan da, kendisini hapseden ve ona işkence yapan ve bunları yaparak onu bir “canavara” dönüştüren kişilerden kişisel intikamını almanın peşindedir. Bu düşmanları birer birer yok ederken, cinayet mahalline de kartvizit olarak nadir bulunan türden kırmızı bir gül bırakır. Kişisel kan davasının da pekiştirdiği oldukça köklü kişisel yargılara sahip olan V, yoz ve faşist Britanya’nın, halkının haysiyetini ve özgürlüğünü kazanması için tutkuyla mücadele eder. Guy Fawkes’un 400 yıl önce yarım kalmış işini tamamlamak ve komplocular tarafından zorba yönetimin merkezi olduğuna inanılan Parlamento’yu ve üyelerini havaya uçurmak için plan yapmaya yıllar öncesinden başlamıştır bile. Filmi izlemeyenler olabileceği için senaryoyu daha fazla anlatmamam daha doğru olur sanırım.

Alan Moore ve David Lloyd çizgi romanları V for Vendetta’nın kahramanı V için fikir üretirken, Guy Fawkes, çizgi romanın siyasi bağlamına ilham kaynağı oldu. Fawkes gibi, V de ülkenin sahtekar rejimini düşürmek amacıyla kaos yaratmayı ummaktadır. “Guy Fawkes bir bakıma anarşinin öncülerindendi” diyor Lloyd ve ekliyor: “V için mükemmel bir ilham kaynağı gibi göründü”. Peki kimdir bu Guy Fawkes?

Image for post
Image for post

Asıl adı Guido Faukes olan Guy Fawkes, 13 Nisan 1570 ve 31 ocak 1606 yılları arasında yaşamış olan bir İngiliz askeri ve Kral 1. James’in İngiltere’deki Katoliklere yönelik zulmünün sona ermesini umut eden, dininden dönmemiş 13 Katolik’ten biridir. İspanyol ordusunun Hollanda’da bulunan birliğine katılır. Kısa zamanda askeri zekasıyla sivrilen Fawkes, 1604’te yurduna döndüğünde, İngiliz tarihinde “Barut Komplosu” (Gun powder plot) olarak bilinen bir olaya karışır. O devirde Katoliklere yapılan dini baskıya karşı gelmeye hazırlanan bir avuç insan, Westminister Sarayı’ındaki İngiliz Parlamentosu’nu o yılki ilk toplantı gününde havaya uçurmaya karar vermiştir. 5 Kasım 1605’te, Fawkes, Lordlar Kamarası’nın altında, demir ve odun parçalarının ardına saklanmış 36 varil barutla yakalanır. İşkence gören Fawkes, Kral 1. James’in parlamentoyu açacağı sırada İngiliz Parlamentosu ve 1. James’e cüretkarca bir suikast düzenlediğini itiraf eder.

O ve arkadaşlarının amacı, ülkede karmaşa ve düzen bozukluğu yaratmaktır, çünkü bu sayede Katolik davasına daha sıcak bakan yeni bir monarşi ve siyasi rejim doğacağını ummaktadırlar. Deneyimli bir asker olan Fawkes, barut konusunda uzmandır ve böylece grubun komplosunda önemli bir rol üstlenmiştir. Komplocular Lordlar Kamarası’nın altında bir kiler bularak, buraya patlayıcı depolarlar ve parlamentonun açılışını beklerler. Ne var ki, komplocu gruba katılım arttıkça, sırları da tehlikeye girer, ve bir Katolik olan Lord Monteagle’ye gönderilen imzasız mektup kendisine açılış gününde parlamentodan uzak durmasını söyleyerek, planın sonunu hazırlar. 4 Kasım gecesi, Fawkes kilerde yakalanır, tutuklanır ve Kral’ın önüne çıkarılır. Acımasız işkencelere maruz kalınca sessizliğini bozar ve büyük planlarını açıklar. O zamanlarda vatan hainlerine uygulanan geleneksel yöntemle cezalandırılan Fawkes ve grubun diğer üyeleri, halkın gözü önünde asılırlar, yerlerde sürüklenirler ve parçalanan cesetleri meydanda sergilenir.

Her yıl 5 Kasım’da, Bonfire Day/Night olarak adlandırılan bir festival düzenlenir. İngiltere’nin her yerinde ateşler yakılır, havai fişekler patlatılır ve Fawkes’un Kral’a ve hükümete kurduğu komplonun ortaya çıkartılışı kutlanır. Tüm ülkede Fawkes maskeleri satılır ve komplocunun ya da “adamların”ın kuklaları yakılır. Fawkes, halkı ezen ve kullanan baskıcı düzene karşı çıkmış bir devrimci, bir özgürlük savaşçısı değil; İngiltere’nin gelmiş geçmiş en büyük vatan haini ilan edilir.

İrlanda’da bir barın duvarında kendisi hakkında şöyle yazmaktaymış: “Guy Fawkes; parlamento binasına dürüst biçimde giren ilk ve tek adam…”

Alan Moore’un İngilizce’ye olan inanılmaz hakimiyetiyle bir araya getirdiği birbirinden müthiş cümleler, filmi izlerken insana ayrı bir zevk veriyor. Dilin tüm nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak kurulmuş bol “v”li uzun ve anlamlı cümleler, kafiyeli sözcükler kulaklarda çok hoş bir tını bırakıyor. Filmin müzikleri de bir o kadar etkileyici. Film boyunca maskesini hiç çıkarmayan Hugo Weaving’in ruhunuzu titreten ses tonu maskenin altındaki insanı merak etmenize sebep olsa da, V’nin bir insandan çok bir fikrin sembolu olduğunu daha iyi anlamanızı sağlıyor.

V’nin Guy Fawkes maskesi kullanmasında dramatik açıdan çok rahatsız edici bir yön de var. Lloyd bunu şöyle açıklıyor: “Guy Fawkes maskelerindeki gülümseyişte tüyler ürpertici bir şey var. Karakterin tuhaf olduğu kadar tehditkar da görünmesine neden oluyor; sizi öldürmeye gelen birinden beklediğiniz son şey yüzünde bir gülümsemedir”.

Warner Bros. Pictures, Virtual Studios işbirliğiyle, bir Silver Pictures ve Anarchos Productions Inc. ortak yapımı olan “V For Vendetta“yı sunar. Başrollerinde Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea Ve John Hurt’ün yer aldığı filmi James McTeigue yönetti. Filmin yapımcılığını Joel Silver, Wachowski kardeşler ve Grant Hill, baş yapımcılığını ise Benjamin Waisbren gerçekleştirdi. “V For Vendetta“nın görüntü yönetimi B.S.C.’den Adrian Biddle, yapım tasarımı Owen Paterson, kurgusu A.C.E.’den Martin Walsh, müziği ise Dario Marianelli’nin imzasını taşıyor.

Bir İngiliz-Alman ortak yapımı olan “V for Vendetta”yı görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sistemi daha farklı bir açıdan sorgulayacak ve özgürlük kavramını her hücrenizde bir kez daha sonuna dek hissedeceksiniz.

“People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.”

“Halklar hükümetlerinden korkmamalıdır. Hükümetler halklarından korkmalıdır.”

Burcu Aydoslu

20 Temmuz 2006

Image for post
Image for post

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store