Windows 10 Ağdaki Bilgisayarları Görmeme Sorunu ve Çözümü

Bilgisayarımı, bir süreliğine kullanacağım iş yerime getirdim ve active directory (etki alanı / domain) yapısına dahil ettim. Ancak ağda yer alan bilgisayarlardan sadece 1 tanesini görebilediğimi fark ettim. Ağdaki bazı bilgisayarlara \\computer şekilde ismi ile girebiliyor, bazılarına ise hiç ulaşamıyordum. Ağ IP taraması yaptığımda ise, bu bilgisayarların ağda olduğunu IP adresleri üzerinden görebiliyordum.

Bilgisayarda ister domain kullanıcısı, ister yerel kullanıcı ile oturum açayım; durum aynı idi.

Sorunu internette araştırdığımda, bu sorunu yaşayan çok kişi olduğunu gördüm. Temel çözüm önerileri network servislerini resetlemek üzerine idi. Bazıları kablo ve switch bazlı çözümler öneriyordu. Resetleme komutlarını denedim, kablo değiştirdim, Windows 10 ağ sıfırlama aracını kullandım, kurduğum Forti VPN Client yazılımını kaldırdım; ama hiç birisi çözüm olmadı.

Araştırmaya devam ederken “Computer Browser / Bilgisayar Tarayıcı” servisini restart ederseniz çözülür önerisine denk geldim. Ancak bilgisayarımda bu servisin olmadığını fark ettim.

Bunun neden olmadığını araştırmaya yoğunlaşınca, aşağıdaki cozumpark.com sayfasından “çözüme” ulaştım :)

Sonuç olarak;

Windows bileşenlerinden SMB 1.0 özelliğini aktif ettiğimde, hem browser servisi geldi, hem de ağdaki diğer bilgisayarları görmeye başladım. Çözüm maalesef bu kadar basit imiş. Teşekkürler cozumpark.com.

Image for post
Image for post

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store