Windows 10 Mağaza Açılmıyorsa…

Hunili Yazılımcı
Mar 1, 2017 · 1 min read

Windows 10'da önce mağazadan bir şey indirmez oldum.

Web’deki ilk araştırmada Microsoft AppDiagnostic aracı karşıma çıktı. Ancak bu araç bir türlü “cache damage” sorununu çözemediğini söyledi durdu.

İkinci alternatif olarak wsreset aracı öneriliyordu; onu da denedim. Resetleme yapıyor ve Windows Mağaza açılıyor ancak yine de indirme başarısız oluyordu.

Diğer bir öneri C:\Users\[Username]\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\LocalState klasöründe bazı işlemler yapmaktı. Ama kafam uğraşacak durumda değildi. Microsoft.WindowsStore ile başlayan 2 tane klasörü silersem her şey yeniden oluşur ve düzelir mantığı ile klasörleri sildim. Sonuç olarak Windows Mağaza hiç açılmaz oldu.

Biraz daha araştırınca winaero.com üzerinden bulduğum çözümü uyguladım.

  1. PowerShell’i yönetici olarak açtım
  2. Aşağıdaki komutla yüklü tüm paketlerin listesini aldım

3. Listede, resimdeki gibi Microsoft.WindowsStore paketini bulup, InstallLocation değerini kopyaladım.

Image for post
Image for post

4. Yukardaki örnekteki gibi komutu PowerShell üzerinden çalıştırdım

Bu adımdan sonra hem Windows Store açıldı, hem de yükleme sorunu düzeldi.

CreaCity

Articles

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store