Mihin Infolta työllistyy?

Risto Sarvas
Creating “Info” Agents
3 min readMay 8, 2020

--

Mitä infolaisista oikein tulee valmistumisen jälkeen? Kannattaako lukiolaisen tulla tänne opiskelemaan, hyvän ja mielekkään työuran toivossa?

Informaatioverkostot on 21-vuotias Aalto-yliopiston koulutusohjelma ja viime kesänä Inkeri Rouvinen keräsi tietoa ja dataa siitä että miltä työelämä näyttää valmistumisen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset infograafina. Visuaalinen toteutus Jani Kaitosalmi.

Informaatioverkostot on koulutusohjelmana laaja-alainen kokonaisuus ihmistä, yhteiskuntaa, tekniikkaa ja liiketoimintaa… mutta kuitenkin loppujen lopuksi diplomi-insinöörin tutkinto.

Infolaisista valmistuu noin kuudessa vuodessa metaosaajia, sillanrakentajia ja ammattilaisia eri alojen asiantuntijoiden välille.

Missä näitä ihmeotuksia oikein tarvitaan? Edes infolaisilla itsellään ei ole aina selkeää vastausta, koska osaaminen on monimuotoista eikä aina sovi työelämän ahtaisiin lokeroihin.

Paitsi että nyt on vastauksia!

Tai ainakin nyt on dataa.

Palkkasimme viime kesänä Inkerin (infolainen, tietysti) etsimään konkreettisia vastauksia informaatioverkostojen alumnin urapolkuihin.

Kysely toteutettiin heinä-elokuussa 2019 lähettämällä infolta valmistuneille tekstiviestitse pyyntö osallistua alumnien työllistymistä kartoittavaan kyselyyn. Täysin anonyymisti toteutettuun tutkimukseen vastasi lopulta informaatioverkostojen 367:stä valmistuneesta 112 työuran kovettamaa alumnia, noin 31% kaikista DI-paperit kouraansa noutaneista infolaisista.

Vastanneet olivat pääosin valmistuneet vuosina 2003–2013.

Työllistyminen

Kyselyn luvut työllistymisen osalta ovat hämmentävän korkeita. 99,1% vastanneista ovat työllistettyjä. Heistä 93,6% on työllistynyt täyspäiväisesti, loput ovat ilmoittaneet työskentelevänsä joko osa-aikaisesti tai olevansa vanhempainvapaalla.

Vastanneista 99,1% kävi töissä opintojen ohella. Heistä noin 14% oli töissä täyspäiväisesti ja 57% osa- aikaisesti. Loput 29% työskentelivät satunnaisesti.

Vastavalmistuneiden työllistymisprosentti oli 92%. Noin 79% ilmoitti saaneensa ensimmäisen vakituisen työpaikkansa jo ennen valmistumistaan ja 13% vastasi työllistyneensä ensimmäisen 6 kuukauden aikana valmistumisen jälkeen. Ei tarvitse infolaisen ainakaan työllistymisestä stressata!

Työtehtävät

Kun kysyimme nykyistä työtitteliä niin vastanneet listasivat 73 erilaista työnimikettä. Tyypillisimmiksi infolaisten työnimikkeiksi nousivat palvelumuotoilija, konsultti, toimitusjohtaja ja UX-designer. 55% vastaajista määritteli asemansa työorganisaatiossaan keskitasolle ja 18% ylimmälle tasolle.

Vastavalmistuneen yleisimpiä työtehtäviä olivat analyytikko, ohjelmistokehittäjä, UX-designer ja konsultti. Tyypillisimpiä opintojen aikaisia työtehtäviä olivat ohjelmistokehittäjä, tutkimusassistentti, konsultti, kurssiassistentti ja UX-designer.

Työpaikat

Kyselyn aikana vastanneet työskentelivät 87 eri yrityksessä tai organisaatiossa. Suurimmiksi työllistäjiksi vastanneiden keskuudessa nousivat Aalto-yliopisto ja Reaktor. Suuryrityksissä, eli vähintään 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä, työskenteli 44% valmistuneista, noin 18% alle 50 henkilön pienyrityksissä ja 6% ilmoitti toimivansa yksityisyrittäjinä.

Vastavalmistuneiden yleisimpiä työpaikkoja olivat Aalto-yliopisto (tai Teknillinen Korkeakoulu), Futurice, Capgemini ja Reaktor.

Tyytyväisyys

Kyselytutkimuksella selvitettiin myös infolaisten tyytyväisyyttä omaan työuraansa. Valmistuneiden tyytyväisyyttä selvitettiin väitteiden kautta, joihin vastaaja sai joko yhtyä tai jättää tyhjäksi. Noin 36% vastanneista ilmoittivat olevansa erittäin tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. 58% koki olevansatyöuraansa suurimmilta osin tyytyväinen. Toisin sanoen, 94% vastaajista olivat tyytyväisiä!

91% ilmoitti työn vastaavan informaatioverkostojen koulutusta, ja lähes 93% vastasi työssä päässeen hyödyntämään opinnoista saamiaan taitojaan.

Lisää kyselyn tuloksia taulukkona.

Laaja osaaminen on hyvä sijoitus

Meidän laaja-alaista ja monimuotoista opinto-ohjelmaa on aina vaivannut leveän osaamisen perushaaste, jota kuvaa hyvin englanninkielinen sanonta: Jack of all trades, master of none. Nuoret infolaiset itse puhuvat usein huijarisyndroomasta, kun tuntuu siltä että osaa paljon mutta pohjimmiltaan ei mitään.

Laaja-alaisuus pitää sisällään sen, että osaamisen pohja on leveämpi, joten aina ei ole niin tarkasti rajattua työnkuvaa kuin kapeammilla ja perinteisemmillä aloilla. Kun vaikkapa data-analyysiin keskittyvä opiskelijatoveri löytää oman työnkuvansa samantien rekrytointimessuilta, niin laaja-alainen infolainen voi tuntea itsensä epävarmaksi.

Yllä olevat tulokset kertovat kuitenkin siitä, että asiat ovat paljon paremmin kuin miltä joskus opintojen aikana voi tuntua (94% olivat tyytyväisiä työuraansa). Oma osaaminen ja opinnot pitää laittaa oikeaan perspektiiviin: opinnot ovat noin 5 vuotta, työelämässä ollaan noin 50 vuotta. Laaja-alainen osaaminen on vankka pohja koko 50-vuotiselle työuralle. Ei sitä kannata tarkastella vuoden tai kahden suurennuslasilla.

Ohjelma on aina uskonut ja uskoo edelleen vankasti siihen, että laaja-alainen insinööriosaaminen on kriittistä maailman ja yhteiskunnan isojen haasteiden edessä. Siihen uskoon tämä tutkimus ja sen tulokset tuovat numeroita ja dataa. Tämän me tiesimme, mutta nyt osaamme kertoa siitä vielä vakuuttavammin.

Turkkilaisen kirjailija Mehmet Murat İldan sanoin:” If you are good at building bridges, you will never fall into the abyss!”

P.S. Tämän blog-postauksen kirjoittivat Jani Kaitosalmi ja Risto Sarvas. Data pohjautuu Inkeri Rouvisen tutkimukseen kesältä 2019.

--

--