Tech Time van Tim: de PS5, awoe racisme en gekke AI

Tim Broddin
Jun 16, 2020 · 6 min read

Hoi, hallo, welkom bij deze nieuwe Tech Time van Tim. Ik ben nog steeds Tim, creative coder bij het VRT Creative Lab, en elke week verzamel ik interessante nieuwigheden uit de tech world.

GitHub laat ‘master’ vallen

De aanhoudende protesten wereldwijd tegen racisme hebben ook de techwereld wakker geschud. Een vaak gebruikte terminologie binnen de computerwereld is die van master/slave. Bij databases die op meerdere servers draaien bijvoorbeeld zal de master diegene zijn waarnaar geschreven wordt, en zal die master zijn secundaire slaves voorzien van nieuwe data.

Woordgebruik dat totaal misplaatst is, en sinds een paar jaar wordt er opgeroepen om die bewoording uit verschillende opensourceprojecten te slopen. Bij GitHub, de grootste verzamelplaats van broncode, hebben ze daarom beloofd om ook de term ‘master’ te laten vallen en te vervangen door ‘main’.

Daar kwam natuurlijk onmiddellijk commentaar op, want bij Git verwijst master niet per se naar een meester-slaafrelatie, maar naar de ‘master copy’. Maar zoals Una zegt, als ook maar één persoon zich beter voelt door zo’n kleine ingreep, dan is die de moeite waard om door te voeren.

Ondertussen blijven er grote opensourceprojecten wijzigingen doorvoeren om discriminerend taalgebruik zoals master/slave en whitelist/blacklist te verwijderen.

PlayStation 5

Het grootste nieuws van afgelopen week was de lancering van de PlayStation 5. De specs waren al een tijd bekend, maar op een virtuele bijeenkomst heeft Sony nu eindelijk laten zien hoe de console eruitziet en welke games je ermee kunt spelen.

Welnu, de PlayStation 5 ziet er… raar uit. Om te beginnen is hij groter dan om het even welke al bestaande console. Sony gaf nog geen officiële afmetingen mee, maar een Reddit-gebruiker telde het aantal pixels in de afbeelding van de USB-poort en kwam zo tot de volgende vergelijkende studie:

/u/GREBO7

Toegegeven, de Xbox Series X van concurrent Microsoft ziet er ook niet uit, en heeft bovendien een belachelijke naam. Belangrijker is wat de nieuwe generatie consoles juist kan. Ze bieden allebei resoluties aan tot 8K (en 4K met 60 frames per seconde) en hebben een supersnelle SSD-harde schijf om laadtijden tot een absoluut minimum te beperken. Door gebruik te maken van geavanceerde technieken zoals ray tracing ziet alles er ook veel beter uit dan wat we tot nu toe gewend waren, zoals te zien is in de impressive Unreal Engine 5-demo.

Zowel Sony als Microsoft wil ons doen geloven dat dit de grootste sprong voorwaarts wordt sinds de uitvinding van de joystick. Dat klopt natuurlijk niet, want er zijn in het verleden wel grotere sprongen geweest (SNES naar N64 — hallo?), maar het is toch behoorlijk indrukwekkend hoeveel kracht er binnenkort misschien op ons tv-meubel staat.

En dan is er nog de prijs. Sony en Microsoft hebben die nog niet bekendgemaakt, maar het ziet er naar uit dat dit een dure generatie wordt. Reken je gewoon even de componentprijs uit van wat er in zit, dan kom je al gauw aan een bedrag rond de 1000 euro. De consolebouwers zullen bij hun toeleveranciers wel een fikse korting regelen, en ze verkopen hun hardware ook met verlies, maar ik verwacht niet dat de PlayStation 5 of de Xbox Series X voor minder dan 600 euro in de winkelrekken komt te liggen. Begin dus al maar te sparen.

Grote vraag: tovert Nintendo volgend jaar nog iets uit zijn hoed, of blijven zij de rol van underdog aanhouden?

Mac kiest voor eigen processors

Volgende week houdt Apple zijn virtuele ontwikkelaarsbijeenkomst WWDC. Twee maanden geleden hintte ik er al naar en nu gaat het gebeuren: Apple gooit Intel buiten en gaat zijn eigen processorchips maken. Dat zal volgende week maandag worden aangekondigd.

Mensen die al lang een Mac gebruiken, herinneren zich nog dat Apple in 2005 een gelijkaardige move heeft gedaan. Toen ruilden ze de PowerPC-architectuur van IBM in voor Intel-chips. PowerPC-processors vraten batterij, waardoor ze totaal niet geschikt waren voor mobiel gebruik, en ze bereikten te snel een performantieplafond. De chips konden niet sneller tenzij ze extreem gekoeld werden.

De drijfveren voor de nieuwe aanpassing zijn gelijkaardig. Apple is momenteel met ruime voorsprong de beste processorbouwer ter wereld. De A13-processor die in de iPhone 11 zit, is voor veel taken sneller dan de Intel-processor in de MacBook Pro, en verbruikt daarnaast veel minder energie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Apple ook dat onderdeel zelf in de hand wil hebben.

Wie de switch van PowerPC naar Intel meemaakte, weet dat die niet van een leien dakje ging. Programma’s die niet aangepast waren aan de nieuwe processor werden live vertaald door het besturingssysteem, en dat verliep enorm traag. Grote spelers zoals Adobe en Microsoft deden er toen meer dan een jaar over om met nieuwe versies te komen, waardoor er rond die hele overstap lange tijd vele frustraties hingen.

Veel mensen houden dan ook hun hart vast voor deze transitie. Maar volgens mij gaat die veel vlotter lopen. Het leergeld is immers 15 jaar geleden al betaald.

Ten eerste heeft Apple met zijn vorige transitie ontwikkelaars quasi gedwongen om over te stappen op Xcode, de programmeeromgeving van Apple. Hierdoor zou het niet veel meer mogen vergen dan een duw op de knop om applicaties geschikt te maken voor de nieuwe architectuur.

Ten tweede bevindt Apple zich nu in een veel comfortabelere positie dan in 2005. Het marktaandeel is intussen verdrievoudigd en de ontwikkelaars kunnen het zich niet veroorloven om hun klanten nog eens te negeren.

PULSE

Er is een leuk nieuw AI-algoritme: PULSE (oftewel Self-Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models). Het algoritme probeert gepixelde gezichten terug om te vormen naar foto’s in hoge resolutie. Dit doet hij door gezichten samen te stellen waarvan de verkleining overeenkomt met de originele afbeelding.

Waar andere soortgelijke algoritmes proberen om zo algemeen mogelijk te blijven (en daardoor soms te perfecte gezichten produceren), durft PULSE keuzes te maken en die door te trekken. Soit, ze leggen het zelf veel beter uit op hun site.

Dit is het VRT Creative Lab, maar dan door AI bedacht:

Van boven naar onderen: Anouk, Amos, Bert, Fien, Frederik, Jasmine, Karen, Lesley (links), en Lukas, Matthijs, Nickias, Niels, Pauline, Sven, Tim en Tobias (rechts)

De opkomst van React

In een nog niet zo ver verleden maakte je een website door HTML, CSS en JavaScript te schrijven en vervolgens je bestanden te uploaden naar een server. Klaar was Kees. Sites werden echter groter en complexer, en al snel was het niet meer te doen om op die manier code te structureren.

In 2013 bedacht Facebook een oplossing voor dit probleem: React. In onderstaand artikel gaat Chris Stokel-Walker dieper in op het onstaan van React, de kritieken erop, en waar het framework naartoe gaat.

En nog wat kleine dingen

  • TikTok-kloon Zynn is door Google uit de Play Store gehaald. Niet enkel de app was plagiaat, maar ook volledige accounts werden gekopieerd.
  • Een tip: je kunt YouTube reclamevrij maken door een . achter youtube.com te typen.
  • PHP is 25 jaar oud. Ontwikkelaar JetBrains maakte een mooie tijdlijn.
  • RealityUI biedt een hoop controls aan om bediening in augmented reality fijner te laten verlopen.
  • Renature is een animatiebibliotheek voor React die gebaseerd is op fysica.
  • Dit artikel doorprikt de illusie dat je direct rijk wordt als je een app in de App Store hebt gezet.

Tot binnen twee weken!

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store