Waarom rept de AFM niet over ratings op crowdfundingplatformen?

Column van Mark, CrowdAboutNow

Afgelopen dinsdag waarschuwde AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven de investeerders in crowdfundingprojecten geen overhaaste beslissingen te maken. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) maakt zich zorgen over de snelheid waarmee projecten gefinancierd worden. Een gevolg van hoge rentes en marketingboodschappen van de platformen, zo redeneert de AFM. Maar spelen ratings op platformen ook niet een belangrijke rol in het snelle beslissingsproces van investeerders, omdat investeerders geen onderzoek meer doen naar de risico’s en blind in projecten stappen?

Mark Laagewaard, Algemeen directeur CrowdAboutNow

Bedenktijd voor crowdfund-investering 
De waarschuwing kwam naar aanleiding van een onderzoek onder de investeerders van vijf Nederlandse crowdfundingplatformen. De bedenktijd die investeerders hebben is de afgelopen periode sterk afgenomen waardoor investeerders soms in een paar minuten moeten beslissen of ze willen investeren. Investeringsrisico’s worden hierdoor mogelijk niet goed overzien. De AFM wijst op hoge rentes en marketingboodschappen van de crowdfundingplatformen als oorzaak van dit probleem. Maar het is bijzonder dat Vroonhoven met geen woord rept over de ratings die op platformen gebruikt worden om het risico van een investering weer te geven.

Blind instappen op ratings
Het kan de AFM niet ontgaan zijn dat in de crowdfundingwereld al zeker twee jaar wordt gesproken over een logische vervolgstap: ‘automatisch investeren’. Dit wordt gezien als een een manier om het crowdfundingsproces zo in te richten dat je als investeerder niet meer klaar hoeft te zitten op het moment van publicatie van een project, omdat het platform het werk vóór je doet. Op basis van een rente- en risicoprofiel wordt je geld automatisch in crowdfundingprojecten geïnvesteerd. Wat ons betreft een gevaarlijke ontwikkeling. Dat hier door Vroonhoven niet over gesproken wordt geeft blijk van heilig vertrouwen vanuit de AFM in deze risico-inschattingen van het platform.

Als we echter iets verder in deze risico-inschattingen duiken, vaak gesimplificeerd weergegeven in een cijfer of letter, blijken hier veel onzekerheden in te zitten. Logisch, de risico’s op papier zijn berekend op basis van cijfers uit het verleden of (optimistische) prognoses en deze wijken nog wel eens af van de realiteit. Eigenlijk zegt Vroonhoven het verderop in het artikel zelf al: “Als je je hele vermogen stopt in een strandtent met de gedachte dat je 7 of 8 procent rendement haalt, en het regent vervolgens de hele zomer, realiseer je dan dat dat geen beste investering is”.

Het is tijd om van het idee af te stappen dat ratings een realistische weergave kunnen zijn van het risico dat investeerders lopen.

Wat moeten we dan?
Het is tijd om van het idee af te stappen dat ratings een realistische weergave kunnen zijn van het risico dat investeerders lopen. En misschien is het tijd om een maximale rente in te stellen bij crowdfundingprojecten. Ondernemers worden zo gestimuleerd in normale taal uit te leggen wat hun plan is, hun verhaal te vertellen en investeerders te zoeken die hierin geloven. Investeerders moeten op hun beurt zelf een inschatting maken of ze, ondanks alle risico’s die er zijn, de ondernemer willen helpen deze plannen te realiseren. Dan lopen de crowdfundingprojecten weliswaar niet meer in uren of minuten vol, maar heb je na een paar weken campagnevoeren wel een groep investeerders die écht geloven in je plan en bereid zijn met meer te helpen dan alleen geld.

Meer lezen over onze visie op crowdfunding? Klik hier.

Like what you read? Give Hilde Nugteren a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.