Image for post
Image for post

1%Club doet mee aan Europees project over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Corine Leunge
Jul 29, 2019 · 2 min read

1%Club wil graag laten zien dat positieve veranderingen in de wereld echt mogelijk zijn en dat onze campagnes daaraan bijdragen. Daarom doen we mee aan het Europese programma Frame Voice Report. Doel van dit programma is om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten. We zijn ons er sterk van bewust dat taalgebruik daarin een grote rol speelt en daarom kijken we de aankomende tijd kritisch naar ons eigen taalgebruik en dat van onze campaigners. Een project kan immers op meerdere manieren beschreven worden en keuzes daarin zullen bepalen hoe mensen het project zien: werk je samen met partners in Kenia om een situatie te verbeteren? (hier ontstaat een beeld van vooruitgang en hoop) Of red je hulpeloze mensen omdat ze het niet zonder jou kunnen? (hier lijkt het eerder alsof het zonder onze hulp nooit wat zal worden). Dit lijkt een flauw voorbeeld maar in de praktijk zien we het toch nog regelmatig misgaan. En we willen eerlijk zijn; het ís ook makkelijk om te vervallen in stereotypes en het zou zomaar kunnen dat onze eigen communicatie ook niet altijd netjes is geweest. Daarom zetten we de aankomende tijd in op twee dingen:

  1. We geven in onze begeleiding van campaigners de aankomende tijd extra aandacht aan de formulering van de campagneteksten. Zo zorgen we er samen voor dat jouw tekst net zo positief is als jouw bedoeling met het project. We bellen hiertoe, waar mogelijk, persoonlijk met elke campaigner. Belangrijk hierin is ook om de SDG’s concreet te benoemen om te laten zien dat jouw project onderdeel is van een grotere inspanning om de SDG’s te behalen voor 2030.
  2. 1%Club bekijkt haar eigen communicatie kritisch en deelt inzichten daarover, en we delen inspirerende voorbeelden.

Start jij de aankomende periode jouw campagne? Dan kijken wij dus graag met je mee. Heb je hier vragen over of wil je op een andere manier bijdragen aan ons project? Neem dan contact met ons op via: Info@onepercentclub.com

Image for post
Image for post
“Dit document is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie.’ De inhoud van dit document valt onder de volledige verantwoordelijkheid van 1%Club en komt niet noodzakelijk overeen met het officiële standpunt van de Europese Unie”

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium