Campagne Academie
Published in

Campagne Academie

Crowdfunden voor de Compassiebeer

Deze visualisaties zijn gemaakt zijn door HET Architecten en FORM
Fotografe: Demi van der Weele
Fotograaf: Sing Dekker
Bekijk hier het filmpje over de plaatsing van de compassiebeer

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store