Crowdfunding voor een biologische stadstuin!

Sanne Beniest
May 24, 2019 · 2 min read

Met 65 supporters meer dan €10.000 ophalen voor een biologische stadstuin in het centrum van Apeldoorn, dat kregen de vrijwilligers van het Havenpark voor elkaar!

De sponsoring voor de biologische moestuin verviel eind 2018. Hierdoor moest Mart Nederhof op zoek naar een andere manier om dit project draaiende te houden. Door één van de vrijwilligers werd crowdfunding voorgesteld. Voor je Buurt sprak Mart over zijn succesvolle campagne.

Vanaf het begin hadden de vrijwilligers een goed gevoel bij crowdfunding. In samenwerking met de gemeente Apeldoorn was Voor je Buurt het crowdfundingplatform Voor Apeldoorn (voorapeldoorn.nl) begonnen. Eén van de vrijwilligers van de stadstuin was bekend met dit platform van de gemeente.

“Doordat er iemand van de gemeente betrokken was bij de biologische stadstuin werd crowdfunding ons in de schoot geworpen”.

Het doel van de initiatiefnemers was het opnieuw aanleggen van de biologische stadstuin in het Havenpark in centrum Apeldoorn. De eerdere tuin was tijdelijk, door bebouwing in het gebied moest de tuin opnieuw aangelegd worden, maar nu permanent. Hiervoor waren goede grond, bemesting, grondbewerking, planten, struiken en nog veel meer nodig. Om dit te realiseren gingen ze de crowdfundingcampagne met een groep van ongeveer 10 vrijwilligers aan. Met een bijdrage van vrienden, familie en vanuit verschillende fondsen zaten ze na 3 weken al op de helft van het benodigde bedrag.

“Om het doelbedrag te halen moesten we echter ook op zoek naar de grotere vissen.” legt Mart uit. Particulieren doneren vaak bedragen van €25 tot €100. Op een doelbedrag van €10.000 waren er ook hogere donaties nodig. Mart besloot de stoute schoenen aan te trekken en de bouwkeet van de woningbouwvereniging naast het Havenpark in te lopen en hen uit te nodigen in de stadstuin. Nadat deze langs gekomen waren, hebben ze contact gehouden en uiteindelijk een gulle bijdrage van zowel het bouwbedrijf als de woningbouwvereniging gekregen. Dit achter de grote vissen aan gaan bleek Mart goed te kunnen en ook nog eens heel leuk te vinden. Zo hebben ze ook een dealtje met een restaurant naast de moestuin gesloten. In ruil voor een grote bijdrage aan de crowdfundingcampagne mocht de kok een jaar lang ingrediënten uit de moestuin gebruiken.

Naast het benodigde geld heeft de crowdfunding nog veel meer opgeleverd. Zo ook naamsbekendheid, helpende handen, draagvlak voor het project en zelfs een aantal vaste vrijwilligers. Toch vond Mart niet alles even makkelijk of leuk aan de crowdfundingcampagne. Het aanspreken van je netwerk vond hij soms best een beetje voelen als bedelen. Aan mensen die in de toekomst gaan crowdfunden zou hij dan ook willen meegeven:

“Denk van tevoren heel goed na, maak een goed plan en ontwikkel een strategie.”

Crowdfunding Academie

Crowdfunding Academie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade