Een strak plan voor vrijheid in de natuur

Met een goed campagneplan kun je mensen op een strategische manier bereiken en overtuigen om bij te dragen aan je project. In de planning van je campagne bedenk je wie je gaat bereiken, wanneer je hen gaat bereiken en hoe je hen wilt bereiken. Het team van de campagne “Kom over de knuppelbrug!” uit Uden wist daar wel raad mee. Kundig hadden zij hun campagneplan opgebouwd, met dezelfde aandacht en wetenschap waarmee je een brug bouwt.

Dide Dijkers
Dec 7, 2018 · 5 min read
De visie voor de knuppelbrug

Uden kent een bijzonder natuurlandschap: wijstgronden. Wijst is een zeldzaam verschijnsel waarbij opwellend grondwater, als gevolg van breuken in de aardkorst, in hoog gelegen gebieden blijft liggen. De wijstgronden tussen Uden en Vorstenbosch zijn door de provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot aardkundig monument. Een prachtig fenomeen natuurlijk, maar vanwege de nattigheid is het gebied slecht toegankelijk.

Het doel van de initiatiefnemers was om deze bijzondere moerassige en bloemrijke hooilanden toegankelijk te maken voor bezoekers, zonder de vegetatie aan te tasten. Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, het IVN, de Vogelwacht en Water Natuurlijk sloegen de handen ineen om te crowdfunden voor een mooie brug door het landschap. Afgelopen zomer konden omwonenden, belanghebbenden en natuurliefhebbers bijdragen aan de crowdfundingcampagne op Crowdfunding VoorNatuur. Daar ging echter nog een hoop voorbereiding aan vooraf. Initiatiefnemer Ernest de Groot vertelde mij over de details van de campagne.

De wijstgronden

In maart gingen de initiatiefnemers al naar onze workshop crowdfunding voor natuurinitiatieven in Eindhoven. Geïnspireerd en met een lange lijst aan tips gingen ze naar huis. Ze wisten wat ze moesten doen, maar ook dat het tijd ging kosten. Zo gingen ze aan de slag met het uitdenken van het campagneplan.

“ Je kreeg tips over hoe je zo’n opzet van een crowdfundcampagne aanpakt. (…) De belangrijkste tip was dat je klein moest beginnen en dan telkens uitbreiden met je doelgroepen.”

Allereerst gingen de initiatiefnemers aan de slag met het inventariseren van mogelijke ambassadeurs: wie zouden zich hard willen maken voor het initiatief? Door het campagneteam uit te breiden met ambassadeurs zouden ze een groter netwerk aan supporters gaan bereiken. In de buurt bevonden zich een groot aantal verenigingen en organisaties die op verschillende manieren baat zouden hebben bij de knuppelbrug. Ze hebben één persoon per club gevraagd om een ambassadeursrol te vervullen.

“Dat team bestond uit alle mensen die eventueel baat zouden kunnen hebben bij zo’n knuppelbruggetje. Dus in dit team hebben we mensen van het IVN, het landschapbeheer, de vogelwacht, Landschap Natuurlijk, vier buurtverenigingen die om de brug heen liggen, de wandelbond, de wandelclub, een recreatie bedrijf, campings en een bedrijf dat outdoor-sport doet, want je kunt er ook overeen joggen.”

Iedere ambassadeur had een sociaal netwerk achter zich, die benaderd kon worden voor de crowdfunding. Hoe deze mensen bereikt moesten worden, had het campagneteam al uitgedacht. In de 60 dagen die zij voor de campagne hadden bestemd, wilde het team de communicatie langzaam opbouwen: eerst de kleine kring, dan de grote kring en dan steeds groter. Er was ook al over nagedacht hoe deze groepen dan bereikt moesten worden.

Een slimme opbouw voor de campagne

Toen het duidelijk was wie de supporters zouden worden, hoe ze bereikt moesten worden en wanneer ze bereikt moesten worden kon de campagne van start gaan.

“Onze ambassadeurs zijn eerst opzoek gegaan naar supporters in hun eigen omgeving dus bij vrienden, bekenden en familie. Toen is elke ambassadeur zijn eigen achterban gaan raadplegen, dus de vrijwilligers, de leden etc. van alle verenigingen en de buurtbewoners van de buurtverenigingen. Dat heeft toen weer wat extra geld opgeleverd. En om de laatste slag te maken hebben we de burgers van Uden die graag wandelen of die van natuur houden of van landschap, die hebben we toen benaderd. Daarvoor hebben we sociale media en persberichten gebruikt. (…) We vonden het leuk dat de media er ook op is gesprongen. Zowel de lokale media, als [radio 1 programma] vroege vogels.”

Via Crowdfunding VoorNatuur maakten ze ook kans op een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. Het initiatief kreeg een bijdrage van €5.000 toegezegd, mits ze zelf minstens hetzelfde bedrag zouden ophalen. Deze werd op de teller gezet toen hij op 20% stond, dat gaf de campagne al een mooie boost!

“Het eerste doel was om te komen tot het eerste plafond bedrag, zo’n €2.500, zodat de provincie haar bijdrage zou doen. We hadden €10.500 als richtbedrag, met de bedragen van de provincie daarbij moesten we nog €5.500 zelf ophalen.”

Het team had ook al een strategie achter de hand voor als een de campagne stil zou vallen tussen deze kringen in. Het Stichting Landschapsbeheer Uden ontvangt jaarlijks een bijdrage van leden van de club Vrienden van het Udense landschap. Omdat sommige mensen er voor kiezen om iets meer te geven dan de standaardkosten van het lidmaatschap, hadden zij nog een klein zakcentje op zak.

“We hadden al een klein budget achter de hand. Dus dat konden we in partjes toevoegen om de machine weer aan de gang te krijgen. Dus dat hebben we zo benut; om met kleine beetjes de zaken weer aan de gang te brengen.”

Campagnepagina van de knuppelbrug

Het duurt even, maar dan heb je ook wat: €10.620 en 125 supporters die met smart wachten op brug! In de maanden na de crowdfundcampagne ging Ernest met het team aan de slag om de precieze ligging vast te stellen met een ecologisch adviseur, de vergunningen rond te krijgen met staatsbosbeheer en de materialen op orde te krijgen. De helft van de brug ligt er nu al. Nog heel even en dan kunnen de Udenaren en natuurliefhebbers genieten van de zes nieuwe ommetjes door het wijstlandschap, die met deze brug gerealiseerd worden.

De ervaringen van het campagneteam van de Knuppelbrug laten zien hoe belangrijk het is om je campagne goed voor te bereiden. Zelf ook een mooi idee dat je werkelijkheid wilt maken? Start een crodfundingcampagne en word door ons persoonlijk begeleid! Stuur een mailtje naar info@voorjebuurt.nl of meld jouw initiatief HIER direct aan op een van onze platformen.

Crowdfunding Academie

Crowdfunding Academie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade