Een wervende campagnetekst

Corine Leunge
Oct 8, 2018 · 5 min read

Mensen ervan overtuigen dat jouw project gerealiseerd moet worden is de essentie van crowdfunden. Dit begint met een goede pitch: een korte tekst waarmee je iemand snel kunt vertellen welk probleem jij oplost, waarom dat belangrijk is en wat je daarvoor nodig hebt. Deze tekst gebruik je in je filmpje, vormt de basis van je campagnepagina en is het uitgangspunt voor hoe je mensen in de buurt aanspreekt. In jouw campagnetekst kun je dit verder toelichten. Hier vertel je meer over wie jij bent en waarom jij dit project opzet. In dit artikel geven we je tips over het schrijven van een goede tekst en pitch.

Image for post
Image for post

“Je verhaal moet eerlijk overkomen en kloppend zijn; mensen prikken erg snel ergens doorheen. En het allerbelangrijkste: het moet iets zijn waar je helemaal achter staat.” — Lenny Popelier van Kattencafé Kopjes

Image for post
Image for post
Kattencafé Kopjes haalde €33.000 op met bijdragen van 975 supporters

Een goede pitch is kort, krachtig en duidelijk. Deze pitch is de eerste alinea van je campagnetekst en dus het eerste wat mensen zien als ze je campagnepagina openen. Leg uit welk probleem jij ziet, wat volgens jou de oplossing is en hoe mensen jou kunnen helpen. Beter nog: leg uit hoe mensen samen met jou de oplossing kunnen vormen. Verwerk dit in een oproep of call to action. Het werkt extra goed als je een financiële bijdrage zo concreet mogelijk kunt maken, geef bijvoorbeeld aan hoeveel vluchtelingen een ontbijt kunnen krijgen voor 10 euro, hoelang een meisje naar school kan voor 20 euro of voor welk bedrag je een boom sponsort voor het voedselbos.

In de campagnetekst geef je meer informatie over jouw project. De bedoeling is om jouw publiek te boeien door expliciet en transparant te vertellen wat je van plan bent en wat je nodig hebt. Een goede wervende crowdfundingtekst is persoonlijk, enthousiasmerend, concreet en urgent. Vertel dus in jouw tekst ook vooral iets over jezelf; wie ben jij en waarom zet jij je hiervoor in? Geef praktische informatie over het hoe en wat, maar breng ook een gevoel over op je publiek. Zorg ervoor dat je met passie jouw verhaal vertelt en de originaliteit van je project benadrukt. Betrek je publiek door in begrijpelijke taal te communiceren (vermijd jargon) en ze direct op te roepen tot actie. Niet alleen ‘kijk eens wat een leuk project’ maar ook ‘ draag bij en zorg dat het er komt’. Tenslotte is het belangrijk dat mensen eenvoudig contact met je kunnen opnemen of meer informatie kunnen vinden over je project.

Een goede campagne pagina bestaat dus uit de volgende onderdelen:

De Pitch: een wervende samenvatting van je project zodat lezers meteen weten waar het project over gaat. Zorg dat hier ook een oproep in staat om mee te doen of bij te dragen aan de crowdfundingcampagne.

Wat gaan jullie doen
Geef vervolgens meer uitleg over het project: wat willen jullie precies gaan doen, waar en wanneer gaat het plaatsvinden. En heel belangrijk: waarom moet het er echt komen? Breng hierin vooral je enthousiasme en passie over. Geef ook aan wat de urgentie is, wat gebeurt er wel of niet als de campagne wel of niet slaagt.

Wat levert het op
Laat ook zien wat het oplevert als je bijdraagt aan de crowdfundingcampagne en deze succesvol wordt. Naast een heel gaaf, belangrijk en inspirerend project krijgen de supporters er ook een beloning voor terug. Verwijs daar al naar in de tekst.

Waar is het geld voor nodig?
Maak ook duidelijk waar je het geld voor nodig hebt. Dat doe je door de belangrijkste kostenposten in de begroting toe te voegen en korte uitleg te geven in de tekst. Belangrijk is dat de lezer begrijpt waar het geld voor nodig is. Alleen dan zullen mensen ook bijdragen.

Wie zijn wij?
Vertel ook wie jullie zijn en waarom jullie met dit project en de crowdfundingcampagne zijn gestart. Maak het persoonlijker door in of onder de tekst ook de (voor)namen van de initiatiefnemers toe te voegen.

Sluit af met een samenvattende zin met oproep om vooral mee te doen aan crowdfunding en het verhaal verder te verspreiden.

Image for post
Image for post

Kies de goede taal

Bij crowdfunding gaat het om het samen realiseren van een inspirerend initiatief, het opgang brengen van een beweging en het betrekken van mensen bij je project. Daar hoort ook taalgebruik bij dat mensen onderdeel maakt van je project. En crowdfunding werkt het beste met een positieve boodschap in plaats van een zielig verhaal. Dus zeg ‘doe mee’ of ‘bouw mee’ in plaats van ‘help alsjeblieft’. En heb het over samen en wij in plaats van over jullie en ik. Benadruk in je taalgebruik ook dat iets vernieuwend is, of bijvoorbeeld voor de allereerste keer plaatsvindt en dat alle supporters daar aan bijdragen. Iedereen die bijdraagt is daarmee pionier, mede-oprichter of bouwer.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Klik op de knoppen om naar de andere artikelen in stap 2 van de Academie te gaan
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Klik op de knoppen om naar de andere stappen in de Academie te gaan

Campagne Academie

Campagne Academie

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store