Image for post
Image for post

Het hoe en waarom van SDG’s in jouw campagne

Corine Leunge
Jul 29, 2019 · 4 min read

Op 1%Club worden alle campagnes gekoppeld aan de SDG(‘s) waar zij aan bijdragen. Op deze manier willen wij zichtbaar maken dat (kleinschalige) projecten bijdragen aan grote doelen. In deze blog leggen we uit waarom het voor jou interessant is om de SDG’s zelf ook te benoemen in jouw campagnetekst en jouw verdere campagneactiviteiten en hoe je dat kunt doen.

Het belang van de SDG’s

1%Club werkt dagelijks met ambitieuze mensen die met hun project willen bijdragen aan een betere wereld. Stuk voor stuk hebben deze mensen het vertrouwen dat verbetering en vooruitgang mogelijk is. Zij weten dat we met elkaar maar 1 aarde delen en dat we er goed voor moeten zorgen. We zouden bijna vergeten dat niet iedereen er op deze manier in staat. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat het wereldbeeld van de gemiddelde Nederlander en Vlaming behoorlijk negatief is. Veel mensen denken dat het nog steeds heel slecht gaat met de wereld en zeker met de ‘derde wereld’. Ze denken dat er meer en meer mensen zijn die lijden aan honger, ziekte en gebrek, dat er maar bar weinig verbeterd is. Door dat negatieve wereldbeeld verliezen mensen hoop, en geloven ze niet meer dat we samen daadwerkelijk verandering tot stand kunnen brengen, en al hebben gebracht. Zonder besef van vooruitgang sluiten mensen zich af voor de wereld en zijn ze niet meer bereid iets bij te dragen aan verdere vooruitgang in de toekomst. En dat terwijl we iedereen nodig hebben om ervoor te zorgen dat we voor 2030 de duurzame werelddoelen (SDG’s) behalen!!

Uit een recente vragenlijst van 1%Club blijkt dat 75% van de campaigners de SDG’s goed kennen en het belangrijk vinden om er (zichtbaar) aan bij te dragen. Daar zijn we ontzettend trots op! Daar staat tegenover dat maar 46% van de supporters bekend waren met de SDG’s. Hier is dus nog werk aan de winkel. De aankomende tijd willen wij met jou zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit onze gezamenlijke netwerken leren over de SDG’s en gaan inzien dat ook zij eraan bij kunnen dragen!

Hoe dan?

Door tijdens jouw campagne actief de SDG’s te benoemen kun jij al bijdragen aan een grotere bekendheid van de SDG’s. Immers, tijdens jouw campagne zul jij jouw buurvrouw, oom, sportvriend, docent, oud voetbaltrainer, achternicht en nog veel meer mensen benaderen. Weet jij zeker dat zij allemaal al bekend zijn met de SDG’s?

  1. Betrek mensen bij jouw project: win win

Door mensen uit te nodigen om onderdeel te worden van jouw project, geef je ze een duidelijke en eenvoudige manier om bij te dragen aan een SDG die zij zelf belangrijk vinden. Bovendien blijkt uit onze onderzoeken telkens weer dat campagnes die mensen onderdeel maken van hun missie succesvoller zijn dan campagnes die alleen om geld vragen.

2. Zoek contact met andere mensen die aan dezelfde SDG werken

Zoek contact met andere organisaties die aan dezelfde doelen werken. Op die manier kun je elkaar helpen én laat je jouw potentiële supporters zien dat je aan een groter doel werkt dat alleen jouw eigen project

3. Sluit aan bij een VN dag en organiseer een activiteit

De Verenigde Naties hebben heel veel themadagen en herdenkingsdagen uitgeroepen om aandacht te vragen voor internationale issues. Vaak worden er op zo’n dag activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het thema. Door dit goed in de gaten te houden kun jij zorgen voor momentum in jouw campagne! Sluit aan bij de hashtags op social media en kijk of je aan kunt sluiten bij zo’n dag of zelf iets kunt organiseren. Zo vind je meteen de doelgroep die geïnteresseerd is in dezelfde dingen als jij!

4. Onderzoek voor welke SDG’s lokale bedrijven zich inzetten

Steeds meer bedrijven zetten zich in voor de SDG’s. Wij zien regelmatig dat bedrijven een groter bedrag doneren aan een campagne omdat zij het onderwerp belangrijk vinden. Kijk dus vooral of daar ook kansen liggen voor jouw project.

5. Benader de lokale media met een fris geluid over do good projecten

Door jouw verhaal vanuit de SDG’s te vertellen en goed te letten op framing vertel je een ander verhaal dan de meesten. Daarmee verhoog je jouw nieuwswaarde én de kans dat de lokale media aandacht willen besteden aan jouw campagne! Wil je meer weten over hoe jij de lokale media in kan zetten voor een succesvolle campagne? Kijk dan hier.

Image for post
Image for post
“Dit document is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie.’ De inhoud van dit document valt onder de volledige verantwoordelijkheid van [naam/namen Begunstigde(n)] en komt niet noodzakelijk overeen met het officiële standpunt van de Europese Unie”

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store