Image for post
Image for post

Hoe beschrijf je jouw project? Over frames en woordkeuzes

Corine Leunge
Jul 29, 2019 · 3 min read

Elke dag werken wij samen met ambitieuze campaigners die met hun project willen bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Voor een goede uitkomst van jouw project is het belangrijk dat jij de bedoeling van jouw project zo goed mogelijk overbrengt. Door te letten op het frame wat je gebruikt zorg je ervoor dat jouw campagnetekst net zo positief is als jouw bedoeling met het project. Wij helpen je hier graag bij!

Over Frames

Een frame is een samenhangend verhaal met betrekking tot een bepaald thema. Het bepaalt hoe jij jouw project beschrijft. In het frame kun je de volgende dingen herkennen:

 • Waarden
 • Beelden
 • Argumenten
 • Metaforen
 • Redeneringen

Wij onderscheiden 5 veelgebruikte, maar niet uitputtende frames:

1.Slachtoffer

 • Bevat beschrijvingen en/of beelden van slechte levensomstandigheden of ontberingen van mensen in ontwikkelingslanden.
 • Bevat vaak woorden zoals ‘hulp, armen, armoede en redden.
 • Mensen worden vaak geportretteerd als mensen zonder agency, ze hebben zelf geen kracht om hun situatie te veranderen.

Dit frame spreekt mensen aan op hun compassie en wil medelijden opwekken.

2. Vooruitgang

 • Geeft voorbeelden van vooruitgang (of achteruitgang) in ontwikkelingslanden.
 • Bevat vaak woorden zoals ‘vooruitgang, groei, ontwikkeling en toekomst.
 • Mensen hebben een actieve rol waarbij ze werken aan het verbeteren van hun kennis, inkomen en levensomstandigheden.

Dit frame spreekt mensen aan op hun hoop en optimisme.

3. Sociale Rechtvaardigheid

 • Bericht verwijst naar onrecht, gebrek aan kansen of een oneerlijke verdeling van welvaart.
 • Bevat vaak woorden als ‘onrecht, oneerlijk, uitsluiting’
 • De mensen hebben een actieve rol waarin ze opkomen voor hun rechten.

Dit frame spreekt mensen aan op hun rechtvaardigheidsgevoel.

4. Onze Schuld

 • Bericht suggereert dat Westerse landen of multinationals (mede) schuldig zijn aan de problemen in ontwikkelingslanden.
 • Bevat vaak woorden als ‘ Schuld, rijke Westen’
 • Bericht beschrijft de gevolgen van het handelen van Westerse landen en/of multinationals voor ontwikkelingslanden.
 • Het bericht suggereert dat Westerse landen of multinationale bedrijven hun gedrag moeten aanpassen of rijkdom en macht moeten inleveren ten gunste van ontwikkelingslanden.

Dit frame spreekt mensen aan op hun schuldgevoel.

5. Global Village

 • Het bericht verwijst naar mondiale problemen zoals het voedselvraagstuk, klimaatverandering, economische crisis, etc.
 • Het bericht bevat vaak woorden zoals ‘milieu, duurzaamheid, mondiaal’
 • Het bericht suggereert dat burgers en consumenten in Westerse landen hun gedrag moeten aanpassen om mondiale problemen te verminderen.
 • Een betere wereld daar is ook een betere wereld hier.

Dit frame spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Geen enkel frame is per definitie ‘fout’ of ‘goed’. Het gaat erom wat je als organisatie wil uitdragen. Wil je meer weten over frames? Bekijk dan de Frame Voice Report toolkit over framing, dat kan hier.

Image for post
Image for post
“Dit document is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie.’ De inhoud van dit document valt onder de volledige verantwoordelijkheid van [naam/namen Begunstigde(n)] en komt niet noodzakelijk overeen met het officiële standpunt van de Europese Unie”

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store