Jouw initiatief als een relevant ontwikkelingsdoel

Dide Dijkers
Dec 24, 2018 · 4 min read

Ben je zelf al volledig overtuigd dat jouw initiatief een positieve invloed zal hebben op jouw omgeving of de wereld, maar heb je nog moeite om dit bij anderen over te brengen? De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de “Sustainable Development Goals”, kunnen jou op weg helpen om je duim te leggen op de relevantie van jouw do-good initiatief en om deze over te brengen aan jouw (potentiële) supporters tijdens je crowdfundingcampagne.

In 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die de ontwikkeling van de wereld in juiste banen zou moeten leiden. De doelen zijn er op gericht om vòòr 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze agenda is niet alleen gericht op ontwikkeling in afgelegen gebieden in Afrika en krottenwijken in India, maar ook de ontwikkeling in jouw eigen omgeving. Ook jouw initiatief kan de wereld iets dichterbij brengen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030. Met de ontwikkelingsdoelen kun je duidelijk maken op welke manier jouw initiatief of project bijdraagt aan een betere wereld.

“Ik weet dat ik een goed initiatief heb, maar het voelt toch een beetje schooierig om geld te vragen.”

Wanneer je de relevantie van je initiatief niet duidelijk hebt voor jezelf en voor je potentiële supporters, kan vragen om geld soms als bezwarend voelen. De ontwikkelingsdoelen kunnen jou helpen om de relevantie van jouw initiatief beter in beeld te brengen. De kans is groot dat jouw goede initiatief al heel goed aansluit bij een of meerdere van de doelen. Het belichten van de aansluitende doelen kan de argumentatie voor jouw initiatief versterken. Je laat hiermee zien dat een verzameling aan initiatieven zoals die van jou grote impact kans hebben. Je communiceert dat je goed hebt nagedacht over het grotere plaatje en een relevant einddoel.

Maar hoe doe je dat? Hoe gebruik je een SDG-doel om de relevantie van je initiatief te beargumenteren? Hieronder beschrijven wij een aantal mogelijkheden en geven we je voorbeelden hoe jij de SDG’s kan inzetten tijdens je campagne:

1. Het probleem dat je ziet in de natuur of maatschappij in jouw omgeving

Wat heeft jou geïnspireerd om te starten met jouw initiatief? Misschien heb je het gevoel dat er iets mist of dat iets niet goed gaat in jouw omgeving, en vind je daarom dat jouw initiatief er moet komen. Leg uit wat de situatie nu is en wat jij mist, wat jij vindt dat er niet goed gedaan wordt of wat jij vindt dat beter kan. Dit probleem vormt dan de aanleiding van jouw initiatief. Wil je het probleem nog duidelijker neerzetten? Misschien zijn er wel statistieken te vinden over dit probleem, kun je een gerelateerd krantenbericht uitlichten of kun je een ervaring delen van jezelf of iemand anders.

2. Het doel die aansluit op dit probleem

De ontwikkelingsdoelen zijn er om bestaande problemen op te lossen. Welk doel lost het probleem op die jij hebt geïdentificeerd? Dit kunnen ook meerdere doelen zijn. Licht het doel of de doelen uit waar jij met jouw initiatief naar toe wilt werken. Zo kun je aan je supporters laten zien dat jij met jouw lokale initiatief bijdraagt aan een groter wereldwijd ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Lees HIER meer over de individuele doelen als je niet zeker bent over wat de doelen inhouden; ook de geïdentificeerde (wereldwijde) problemen waar de doelen aan zijn afgeleid worden hier verder uitgelegd.

3. Hoe jouw initiatief bijdraagt aan dit doel

Op welke manieren zorgt jouw initiatief ervoor dat we de doelen in 2030 kunnen halen? Jouw initiatief zal gevolgen hebben voor jouw omgeving. Jij hebt verwachtingen over de positieve gevolgen die jouw initiatief zal hebben in jouw omgeving. Maar op welke manier heeft jouw initiatief die invloed op jouw omgeving? Hoe zet jouw initiatief positieve veranderingen in gang? Misschien bestaat jouw initiatief uit verschillende onderdelen waar je verschillende positieve gevolgen voor verwacht. De gevolgen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan eenzelfde doel, of aan verschillende doelen.

Op deze manier vertel je hoe jouw initiatief bijdraagt aan niet alleen het oplossen van het probleem dat jij lokaal identificeert, maar ook aan zo’n internationaal doel. Hiermee laat jij aan jouw potentiële supporters zien hoe relevant en urgent het probleem is die jij wilt aan pakken met jouw initiatief. Misschien ontdek je tijdens een van de stappen dat jouw initiatief ook kan bijdragen aan een doel waarvan je het nog niet eerder had gerealiseerd of bedenk je een kleine uitbreiding aan je initiatief zodat je initiatief nog beter op een doel aansluit.

Tip: Ben je er nog niet helemaal uit hoe jouw initiatief kan bijdragen aan een of meer van de SDG- doelen? Misschien kan je aan een vriend(in) of familielid vragen om met je mee te denken. Door vrienden, collega’s of familie met je mee laten denken tijdens de voorbereidingen van je campagne, zullen zij zich meer betrokken voelen bij je initiatief. Zo wordt de kans groter, dat zij zich later ook willen inzetten voor het slagen van je initiatief en hun best gaan doen om supporters te werven. Ook denken wij graag met je mee over de verschillende doelen die er zijn en binnen welke doelen jouw initiatief past, en hoe je dit kunt inzetten tijdens je campagne!

Crowdfunding Academie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade