Samen sta je sterker!

Met een groepje campagne voeren is niet alleen leuk en minder werk, het vergroot ook je netwerk van mogelijke donateurs en sponsoren, en samen kom je tot de creatiefste ideeën om mensen enthousiast te maken over jullie initiatief. De medewerkers (vrijwilligers) van Wereldtuin Verdeliet zetten een prachtcampagne neer en maakten harten warm voor wat verkoeling in de kas.

Dide Dijkers
Nov 15, 2018 · 4 min read
De kas en de vrijwilligers van Wereldtuin Verdeliet

De Wereldtuin Verdeliet heeft geld ingezameld voor een schaduwdoek in de kas. Na een zomer aan voorbereidingen en campagne voeren is het doel bereikt en hangt het doek in de kas! De nieuwe aanwinst is fijn voor de plantjes, de medewerkers en toekomstige huurders van de zithoek in de kas, waarmee Verdeliet uiteindelijk financieel onafhankelijk probeert te worden.

Dat de crowdfundingcampagne van Verdeliet een succes was is niet alleen af te lezen aan de cijfers, waarbij het team in één maand het prachtige bedrag van €7000 ophaalde, maar ook aan de reacties van donateurs en buurtbewoners. Volgens Gertie, de coördinator van het campagneteam van Verdeliet, heeft de campagne gezorgd voor een toename in naamsbekendheid en veel waardering onder de dorpsbewoners. Met acties op sociale media heeft de campagne het initiatief ook meer bekend gemaakt onder jongeren. Één van de leukste aspecten van het campagne voeren vond Gertie de steun en de leuke reacties van mensen die hen een warm hart toedroegen.

Het schaduwdoek wordt opgehangen in de kas

Twee maanden voordat de crowdfundigpagina online zou gaan ging Gertie rond de tafel met vier andere vrijwillige medewerkers van Verdeliet. Samen gingen ze aan het brainstormen. Alle voortgang en plannen hielden ze netjes bij in een draaiboek, want communicatie is KEY!

“ We zijn vrij snel begonnen met een crowdfunding campagnegroepje op te zetten. Dat is leuk, want dan komen er ook ideeën van andere mensen. Door samen te werken in zo’n groepje kwamen er ook hele leuke ideeën over beloningen om mee te werken. ”

Samen sta je sterker, bleek ook uit de campagne van Verdeliet. Door hun gezamenlijke groot netwerk en cumulatieve creativiteit, hebben zij creatieve en aantrekkelijke beloningen bedacht. Door andere bedrijven en bekenden te vragen om hulp, bedachten zij samen beloningen die anderen wel wilde sponsoren in natura.

“ Wij leveren groenten aan het restaurant SMAAK in Cuijk. Twee koks daar zijn weer brouwers van een Cuijks biertje. We hebben gebruik gemaakt van de relaties die we hadden en we hebben gevraagd of de bierbrouwers bijvoorbeeld een paar biertjes kunnen doneren. Toen hebben we van hout dat wij weer hebben gekregen van een ontmantelde kerk een mooi kratje gemaakt voor de biertjes. ”

“ We hebben ook aan een bloemenkwekerij bij ons in de buurt gevraagd of zij een beloning wilde sponseren. We wisten dat die op een gegeven moment bloemen overhouden die op een stapel gaan. Zij hebben ons gesponsord met veldbloemen om veldboeketten van te maken. ”

Ook bedacht het campagneteam samen aantrekkelijke beloningen die zij makkelijk zelf konden doen: een rondleiding door de tuin, toegang tot een poëtisch ontbijt, en voor een grote donatie mochten mensen een uitgebreid groentepakket komen samenstellen uit de tuin. Het poëtisch ontbijt was al gepland voordat de crowdfundingcampagne gevoerd werd.

“ Zo hoef je niet gek veel te doen, want we hebben het evenement al, maar het zijn toch hele leuke beloningen die mensen aanspreken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je leuke, aansprekende beloningen hebt, die ook makkelijk te doen zijn voor jezelf dat je er niet al te veel werk van hebt of dat je het ook via een sponsoring voor elkaar krijgt, en ik vind dat we dat goed hebben gedaan. ”

Het campagne team kreeg naast de sponsoren nog veel meer hulp! Zo kwam een buurtbewoner met een drone langs om mooie lucht foto’s te maken van de kas; knutselden kinderen die op bezoek waren een mooie teller om de donatie pot bij te houden; en deelden ook 60 andere vrijwilligers van Verdeliet de crowdfundingcampagne met hun vrienden, familie en kennissen. Voor iedere mijnpaal of gewoon omdat het kon schreef Gertie een berichtje of een bedankje aan haar donateurs, want de donateurs zijn uiteraard de ereleden van het campagneteam!

De ervaringen van het campagneteam van Verdeliet en deze campagne laten zien hoe belangrijk en leuk een campagneteam en goede beloningen zijn! Zelf ook een crowdfundingcampagne starten? Doe het met onze persoonlijke begeleiding! Meld jouw initiatief direct aan op een van onze platformen.

Niet zeker over bij welk platform jouw initiatief bij past? Stuur dan een mail naar info@voorjebuurt.nl. De crowdfundingcampagne van Verdeliet heeft gelopen op Crowdfunding voor Natuur.

Zithoek in de kas

Crowdfunding Academie

Crowdfunding Academie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade