Stap 2: Vertel het verhaal in woord en beeld op je campagnepagina

Aster van Tilburg
Oct 3, 2018 · 3 min read

Als je een haalbaar en aansprekend project hebt gekozen en je netwerk in kaart hebt gebracht, kun je aan de slag met je campagnepagina. Dat doe je vaak tegelijkertijd met het werken aan je campagneplan. De basis van je campagne is je verhaal waarin je uitlegt wat je gaat doen, waar het geld voor nodig is en waarom dit belangrijk is. Maak het persoonlijk en concreet en laat zien wat de urgentie is. Naast een wervende tekst is het belangrijk dat je jouw verhaal ook in beeld brengt, met foto’s van het project en het team en met een kort filmpje. Maak je campagnepagina aan via het platform dat het beste bij jouw project past. In dit filmpje geven we je alvast een aantal belangrijke tips.

Image for post
Image for post

Een wervende campagnetekst

Mensen ervan overtuigen dat jouw project gerealiseerd moet worden is de essentie van crowdfunden. Dit begint met een goede pitch: een korte tekst waarmee je iemand snel kunt vertellen welk probleem jij oplost, waarom dat belangrijk is en wat je daarvoor nodig hebt. Deze tekst gebruik je in je filmpje, vormt de basis van je campagnepagina en is het uitgangspunt voor hoe je mensen in de buurt aanspreekt. In jouw campagnetekst kun je dit verder toelichten. Hier vertel je meer over wie jij bent en waarom jij dit project opzet. Lees meer tips over het schrijven van een goede tekst en pitch.

Vertel je verhaal in beelden

Goed beeld zegt veel meer dan 1000 woorden, zeker bij een crowdfundingcampagne! Mooie sprekende foto’s en verhelderende schetsen zijn een cruciaal onderdeel van je campagne. Laat met beeld zien wat je wilt gaan doen en laat je initiatief daardoor leven bij iedereen die campagnepagina bezoekt. Dat doe je met foto’s van de initiatiefnemers, van het initiatief, de leuke beloningen en met een herkenbare huisstijl. Lees meer.

Een pakkend campagnefilmpje

Met een aansprekend crowdfundingfilmpje kun je potentiële supporters van je campagne op een persoonlijke manier vertellen én laten zien waarom zij jouw project zouden moeten steunen. Bij ons is een filmpje bij je campagne niet verplicht. Maar een filmpje verhoogt de slagingskans van je crowdfundingcampagne, zeker als je meer dan €2000 op wilt halen en daarvoor mensen wilt bereiken die nog niet in jullie persoonlijke netwerk zitten. Je kunt zelf een eenvoudig filmpje maken met bijvoorbeeld je smartphone. Zorg dat je meteen tot de kern komt, breng jezelf en het project in beeld en zorg dat je filmpje maximaal 2 minuten duurt. Lees meer voor tips en voorbeelden van goede crowdfundingfilmpjes.

Campagne Academie

Campagne Academie

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store