Stap 4: van start met je campagne

Aster van Tilburg
Oct 3, 2018 · 3 min read

Je campagnepagina staat live! Als het goed is heb je al een aantal mensen klaar staan om op de eerste dag een donatie te doen. Voordat je hen gaat vragen om een donatie te doen, is het belangrijk je campagnepagina klaar voor de start te maken. Dus plaats je eerste update en check of er geen fouten in de campagnetekst of de beloningen staan.

Als de eerste donaties gedaan zijn, ga je aan de slag om je netwerk te enthousiasmeren en activeren om bij te dragen aan de campagne. Doe dit op een leuke en afwisselende manier. Deel foto’s van je campagne, vier mijlpalen en deel de verhalen van ambassadeurs. Hou je supporters na je campagne op de hoogte: van de gekozen beloning, de planning van het project en nodig ze uit om mee te helpen en natuurlijk voor de opening. In onderstaand filmpje geven we je nog meer tips voor een goede start.

Online en offline campagnevoeren: hoe doe je dat?

Met creatieve, leuke en inspirerende crowdfundingacties krijg je aandacht voor je project en maak je het voor potentiële donateurs aantrekkelijk om daar een bijdrage aan te leveren. Om mensen te prikkelen en te betrekken bij je project moeten je acties goed verspreid zijn over de campagneduur en moeten ze aansluiten bij je project en doelgroep. Wat voor acties zouden je supporters nou echt leuk vinden? In dit artikel krijg je een overzicht van handige online en offline acties, waar je zelf eenvoudig mee aan de slag kunt! Lees meer.

Een dipje in de campagne: hoe voorkom je dat en hoe kom je eruit?

Misschien merk je tijdens de campagne dat er opeens weinig of niet gedoneerd wordt. Zo’n dip is heel normaal, maar vraagt wel om actie. Bekijk hier onze tips voor hoe je je campagne weer aan de gang krijgt!

Na je campagne: maak van donateurs ambassadeurs

Gefeliciteerd, je campagne is geslaagd! Een mooi moment om het succes te vieren met alle supporters die hebben bijgedragen. En er voor te zorgen dat je supporters zich echt betrokken blijven voelen en trots zijn op het gezamenlijke resultaat. Zo worden je donateurs ambassadeurs van het project en zullen zij ook in de toekomst willen meehelpen, een donatie doen of anderen over je project vertellen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat je ze goed op de hoogte houdt, blijft uitnodigen en de beloningen goed organiseert. Lees meer.

Crowdfunding en persbenadering

Hoe leuk is het als de lokale krant een stukje schrijft over jullie initiatief of als je op de radio of lokale televisie iets mag vertellen. Soms komt dit op je pad, maar in de meeste gevallen moet je zelf actief de pers benaderen. Iets wat best moeilijk kan zijn, want hoe zorg je ervoor dat jouw persbericht wordt geselecteerd? Belangrijk is dat je bedenkt wat de nieuwswaarde van je project is. In dit artikel geven we jou tips voor het schrijven van een goed persbericht en hoe je dit bericht kunt aanbieden bij een geschikte redactie. Lees meer.

Klik op de knoppen om naar de andere artikelen in stap 4 van de Academie te gaan

Crowdfunding Academie

Crowdfunding Academie

Aster van Tilburg

Written by

Civic crowdfundingadviseur bij Voor je Buurt

Crowdfunding Academie

Crowdfunding Academie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade