Vertel je verhaal in beelden

Daniëlle Gouman
Oct 10, 2018 · 3 min read

Goed beeld zegt veel meer dan 1000 woorden, zeker bij een crowdfundingcampagne! Mooie sprekende foto’s en verhelderende schetsen zijn een cruciaal onderdeel van je campagne. Laat met beeld zien wat je wilt gaan doen en laat je initiatief daardoor leven bij iedereen die campagnepagina bezoekt. Hieronder vind je een aantal tips over wat in ieder geval moet terugkomen op je campagnepagina.

Image for post
Image for post

Geef de campagne een gezicht

Crowdfunding gaat over geloofwaardigheid, laat daarom zien wie de mensen zijn achter het initiatief en waarom jullie gepassioneerd zijn om het te realiseren. Laat zien wie de mensen achter het initiatief zijn. Voeg bijvoorbeeld een vrolijke groepsfoto toe en zorg voor beelden waarin je mensen achter het project in actie ziet. Zo maak je de campagne persoonlijker en zorg je dat mensen uit jullie netwerk de initiatiefnemers ook herkennen. Want een meerderheid van de donateurs kent een van de initiatiefnemers persoonlijk. En ga er vanuit dat niet iedereen het filmpje bekijkt, dus zorg ook altijd voor foto’s.

Image for post
Image for post

Breng het project in beeld

Bedenk hoe je het verhaal ook in beeld kunt laten zien. Laat sfeerbeelden zien van het festival van vorig jaar, maak foto’s van spelende kinderen op de huidige speeltuin en laat schetsen zien van hoe het er straks uit komt te zien. Zorg dat je de goede sfeer, jullie enthousiasme en het leuke project goed overbrengt. Een stadstuin vol tuinierende buurtbewoners ziet er al een stuk gezelliger en levendiger uit dan een lege tuin op een druilerige dag.

Image for post
Image for post

Laat zien wat je er voor terug geeft

Het is ook aan te raden om afbeeldingen toe te voegen van de tegenprestaties. Zeker als je er bijvoorbeeld een T-shirt of tas voor teruggeeft willen mensen graag zien hoe die er dan uitziet voordat ze daarvoor kiezen. En als je een kopje koffie kunt komen drinken is het wel leuk als je al kunt zien hoe gezellig dat altijd is.

Image for post
Image for post

Wees herkenbaar met huisstijl en logo

Met een eigen vormgeving creëer je een eigen identiteit en zorg je dat iedereen je initiatief direct herkent. Denk aan een sprekend logo of aan een beeld dat steeds weer terugkomt.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

draft 4

tekst

Campagne Academie

Campagne Academie

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store