Inspirálódj

Csáki István
Dec 18, 2014 · 1 min read

Fontos a mindennapi inspiráció az agynak, csakúgy mint a mindennapi reggeli a testnek. Épp ezért örülök hogy ráakadtam valahol a Muzli -re, mert egész nap megadja a felfedezés örömét.

Óriási dolog hogy egy válogatott tartalom kerül elém különböző témákból amik mind mások, de egy közös van bennük, inspirálnak. Követhetem csak a Muzli editorok által adott tartalmakat, de válogathatok a nagyobb desing oldalak tartalmaiból is (Dribbble, Awwwards, Tuts+, stb).

Mindenkinek javaslom aki ötletekre vadászik, vagy csak nem tetszik neki a google kereső amikor új tabot nyit a kedvenc böngészőjében ☺

csakiistvan web

Webbel kapcsolatos dolgok

  Csáki István

  Written by

  csakiistvan web

  Webbel kapcsolatos dolgok

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade