Image for post
Image for post

Inspirálódj

Csáki István
Dec 18, 2014 · 1 min read

Fontos a mindennapi inspiráció az agynak, csakúgy mint a mindennapi reggeli a testnek. Épp ezért örülök hogy ráakadtam valahol a Muzli -re, mert egész nap megadja a felfedezés örömét.

Óriási dolog hogy egy válogatott tartalom kerül elém különböző témákból amik mind mások, de egy közös van bennük, inspirálnak. Követhetem csak a Muzli editorok által adott tartalmakat, de válogathatok a nagyobb desing oldalak tartalmaiból is (Dribbble, Awwwards, Tuts+, stb).

Mindenkinek javaslom aki ötletekre vadászik, vagy csak nem tetszik neki a google kereső amikor új tabot nyit a kedvenc böngészőjében ☺

Muzli | DESIGN BREAKFAST

csakiistvan web

Webbel kapcsolatos dolgok

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store