Hvordan ruster vi studerende til at skrive en god akademisk opgave?

Vellykket projekt på Aarhus BSS styrker de studerendes skrivekompetencer

CTL — Aarhus BSS
May 31, 2016 · 4 min read

af Mette Kastberg Lillemose

Spørger man Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. og cand.mag., med 15 års erfaring som underviser og konsulent inden for akademisk skrivning, er der ikke noget entydigt svar på overskriftens spørgsmål:

Tine har med stor succes i efteråret 2015 og foråret 2016, i samarbejde med institutterne på Aarhus BSS, afviklet ikke mindre end 60 workshops om akademisk skrivning for studerende. Målgruppen var BA- og kandidatstuderende ved Aarhus BSS.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Photo: Aarhus BSS Kommunikation

Det var Center for Undervisning og Læring (CUL), der i efteråret 2015 blev inviteret til at bidrage med forslag og kommentarer til et udviklingsprojekt, specielt rettet mod at styrke studerendes akademiske skrivekompetencer. Projektet blev finansieret via strategiske midler og CUL stod for at formidle kontakten til Tine.

Ifølge Tine har en af de største styrker ved projektet været, at alle forløbene blev tilrettelagt i tæt samarbejde med fagene og med udgangspunkt i netop deres ønsker og behov:

Image for post
Image for post

Fremsdriftsreformens betydning

Fremdriftsreformen har betydet, at der stilles større krav til de studerendes grad af studieintensitet og at betingelserne for at skrive speciale har ændret sig:

Derfor har de afholdte workshops sat fokus på akademisk argumentation, effektive akademiske skrive- og arbejdsprocesser, samt brugen af feedback og vejledning.

Image for post
Image for post

Varm modtagelse hos både studerende og undervisere

Tilbagemeldingerne fra de institutter og studerende, der tog imod tilbuddet, er meget positive:

På Institut for Økonomi siger både professor Anders Grosen, der er koordinator for HA og cand.merc.- og studieleder Erik Strøjer Madsen:

Matilde Molgier, der i efteråret fulgte en specialeworkshop siger om sit udbytte af at deltage i tre workshops:

Den positive tilbagemelding fra de studerende er fremgået af de gode evalueringer, som projektet har fået og som viser, at der er et stort behov og potentiale for den videre udvikling af tilbud til de studerende.

Image for post
Image for post

Fortsat fokus på skriftlighed på Aarhus BSS

Den 3. maj holdt Tine oplæg om projektet på en inspirationsdag om efterårets uddannelsesudviklingsprojekter på AU. Her fremhævede hun, at projektet gennem evalueringer fra de studerende har bidraget med en masse viden til fagene i forhold til det videre arbejde på området:

Image for post
Image for post

På Dansk Universitetspædagogisk Konference d. 18. maj fremlagde Tine Wirenfeldt Jensen og prodekan for uddannelse Per Andersen erfaringer fra projektet under titlen: Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer — en indsats på fakultetsniveau.

For nærmere information eller indgåelse af aftaler kontakt Tine Wirenfeldt Jensen

I samarbejde med CUL kan institutterne på Aarhus BSS rekvirerer særlige kurser og forløb alt efter behov. Kontakt os pr e-mail.

Image for post
Image for post

Følg os på Twitter, Medium eller besøg vores webside for nyheder og artikler

Center for Undervisning og Læring er en universitetspædagogisk forsknings- og udviklingsenhed ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Centre for Teaching and Learning

So you’re a teaching — now what?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store