Södermalm testbänk för bättre cykelinfrastruktur 2014

cykelled_gotgatan_500
cykelled_gotgatan_500

Enligt tidningen Södermalmsnytt kommer just Södermalm i Stockholm att bli utrymme för ett antal cykelrelaterade infrastrukturexperiment (säg detta snabbt fem gånger på rad) under 2014. Bland experimenten: borttagandet av två filer på Götgatan till förmån för cyklister och gångtrafikanter!

Enligt tidningen Södermalmsnytt kommer just Södermalm i Stockholm att bli en smältdegel eller testbänk för infrastruktur riktad mot cyklister och gångtrafikanter under 2014. Bland experimenten nämns framför allt borttagandet av två filer på Götgatan till förmån för cyklister och gångtrafikanter samt införandet av cykelgata på St: Paulsgatan.

[caption id=”attachment_10851" align=”alignnone” width=”500"]

Mer plats åt cyklisterna. Mellan Ringvägen och Folkungagatan ska Götgatan förändras.
Mer plats åt cyklisterna. Mellan Ringvägen och Folkungagatan ska Götgatan förändras.

Mer plats åt cyklisterna. Mellan Ringvägen och Folkungagatan ska Götgatan förändras.[/caption]

Projektet, som enligt tidningen kallas “Testplats cykel” ska dra igång under våren 2014 och det är Centerpartiet som vart pådrivande i processen. Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö säger att det börjar som ett försök som förhoppningsvis permanentas. Projektet kommer att genomföras i samarbete med forskare på Vinnova.

För en illustration på nedanstående förslag, klicka här.

Det här händer på Götgatan

Under våren ska gatuutrymmet på Götgatan omfördelas genom att två bilkörfält, ett i vardera riktningen, försvinner mellan Ringvägen och Folkungagatan. Gatuparkeringen flyttas ut och cykel- och gångvägen breddas.
I korsningen Ringvägen/Götgatan ska man också undersöka hur trafiksituationen ska kunna göra säkrare för högersvängande cyklister.

[caption id=”attachment_15233" align=”alignnone” width=”500"]

Experimentera mera. Korsningen Götgatan/Ringvägen ska bli textbänk för säkrare högersvängar.
Experimentera mera. Korsningen Götgatan/Ringvägen ska bli textbänk för säkrare högersvängar.

Korsningen Götgatan/Ringvägen ska bli testbänk för säkrare högersvängar.[/caption]

Det här händer på S:t Paulsgatan

En annan del i projektet är att göra S:t Paulsgatan till Cykelfartsgata, det vill säga att farten anpassas efter cyklisterna. Tydligen har försök med cykelfartsgator redan gjorts i Linköping och Göteborg med gott resultat.
Det blir inget förbud mot biltrafik men all trafik anpassas till cyklingen. Cyklister får företräde. Som en Götgatspuckel, fast där bilarna får anpassa sig efter cyklisterna.

Ett stort “OBS” i frågan är att beslut ska tas innan årsskiftet, så mycket kan fortfarande hända. När vi frågade Per Ankersjö ifall detta var klubbat svarade han:

Kostnaden för “Testplats cykel” är budgeterad till 3 miljoner kronor, vilket i sammanhanget får beskrivas som billigt.

Christian och jag är förstås positiva, vi har efterlyst mer experimenterande tidigare. Även utländska gäster har tipsat om att göra billiga försök.

Håll tummar och tår för att vi får se Söder som yta för cykelexperiment. Vi har verkligen allt att vinna.

Och säg inte att det saknas plats.

Cyklistbloggen

Om vardagscyklande, utrustning och politik

Jeroen Wolfers

Written by

Cyklistbloggen

Om vardagscyklande, utrustning och politik

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade