Έκτο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών

Γράφει Ioannis Kourouklides

Tο 2012, μια ομάδα καθηγητών Φυσικής και Χημείας από πέντε Δημόσια Λύκεια της Λεμεσού, ανέλαβαν την πρωτοβουλία όπως διοργανώσουν ένα Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για τις Φυσικές Επιστήμες καθώς ένιωσαν την ανάγκη ότι κάτι τέτοιο έλειπε από τα καθιερωμένα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου. Τον επόμενο χρόνο, αφού μάλιστα ένταξαν στις ενότητες του συνεδρίου τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και το Σχεδιασμό και Τεχνολογία, μεταβλήθηκε ο τίτλος του συνεδρίου σε Παγκύπριο Συνέδριο για τις Θετικές Επιστήμες (ΠΑ.ΣΥ.Θ.Ε.) Μαθητών-Καθηγητών και καθιερώθηκε πλέον ως θεσμός, με συμμετοχές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών από όλη την Κύπρο.

Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών

Όπως μας περιγράφει ο κ. Νικόλας Νικολάου, καθηγητής Φυσικής και Γραμματές Οργανωτικής Επιτροπής, στόχος των συνεδρίων είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος προς τις Θετικές Επιστήμες, με την πρόκληση προβληματισμού, συζήτησης και δραστηριοποίησης των μαθητών στην επίλυση σύγχρονων, καθημερινών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίσης, στους στόχους εντάσσεται και η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του επιστημονικού αλφαβητισμού και του σημαντικού ρόλου που μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει, ο επιστημονικά καταρτισμένος ενεργός πολίτης, στις σύγχρονες κοινωνίες.

Κατασκευή από μαθήτριες κατά το Τρίτο ΠΑ.ΣΥ.Θ.Ε.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρουσιάζουν εργασίες τους στα συνέδρια, οι οποίες μπορεί να είναι σε μορφή παρουσιάσεων εμπνευσμένων από έρευνες ή μελέτες, κατασκευές, μοντέλα και αφίσες. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, οι εργασίες των συνεδρίων αναδεικνύουν την πολύπλευρη δουλειά που επιτελείται στο Δημόσιο Σχολείο. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλες οι εργασίες, οι κατασκευές και οι αφίσες προετοιμάζονται σε μη διδακτικό χρόνο και με μόνο οδηγό το φιλότιμο τόσο των παιδιών που εργάζονται, όσο και των εκπαιδευτικών που συντονίζουν την κάθε προσπάθεια.

Μέσα από την εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία, από την προετοιμασία των εργασιών τους μέχρι την παρουσίαση και παρακολούθηση άλλων εργασιών οι μαθητές και μαθήτριες καλλιεργούν ιδιότητες, ικανότητες, δεξιότητες γίνονται κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, δημιουργικά και καινοτόμα άτομα, αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη, μαθαίνουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη.

Κατασκευή από μαθητή κατά το Τέταρτο ΠΑ.ΣΥ.Θ.Ε.

Μέχρι σημερα έχουν διοργανωθεί επιτυχώς πέντε ετήσια συνέδρεια με τις θεματικές ενότητες τα τελευταία τρία χρόνια να είναι οι εξής:

  • Αειφόρος Ανάπτυξη
  • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
  • Νέες ανακαλύψεις στις Θετικές Επιστήμες
  • Οι Θετικές Επιστήμες στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας

Σύμφωνα με τις επίσημς στατιστικές των συνεδρίων, από τους 500 περίπου μαθητές που συμμετείχαν στο Πρώτο ΠΑ.ΣΥ.Θ.Ε. ο αριθμός υπερδιπλασιάστηκε και είχε φτάσει τους 1200 μαθητές το 2016. Περίπου 100 εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές ή/και είχαν παρουσιάσει εργασία κατά το πρώτο συνέδριο και δείχνοντας μια συνεχώς αυξανόμενη τάση, τώρα έχουν φτάσει τους 300. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016, από τις 180 παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, υπήρχαν 20 συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού με την συμμετοχή πέραν των 200 σύνεδρων από άλλες χώρες της Ευρώπης με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από Κρήτη.

Συμμετοχή μαθητών από το Βέλγιο στο συνέδριο

Ακόμη, στο περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνονται συνήθως κινητό πλανητάριο για την ενημέρωση των μαθητών, νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις με αστρονομικό τηλεσκόπιο και παρατήρηση ηλιακών κηλίδων κατά την διάρκεια της ημέρας.

Το Έκτο ΠΑ.ΣΥ.Θ.Ε. διοργανώνεται φέτος στην Λάρνακα από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου και τελεί υπο την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κωστα Καδή. Έχουν ήδη ανοίξει οι προσκλήσεις υποβολής παρουσίασης, κατασκευής ή αφίσας και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ανακοινωθεί σύντομα και το πρόγραμμα του συνεδρίου. To CySE είναι υποστηρικτής του συνεδρείου και θα συνεχίσει να στηρίζει παρόμοιες εκδηλώσεις και δράσεις.

Αφίσα του Έκτου Παγκύπριου Συνεδρείου Θετικών Επιστημών

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την ΠΑ.ΣΥ.Θ.Ε., μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.pasythe.org.cy/


Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών για την επίτευξη τον στόχων του. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κ. Νικόλα Νικολάου, Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, για την παραχώρηση του υλικού για την συγγραφή αυτού του άρθρου.

CySE Articles

Ioannis Kourouklides

Written by

AI Researcher and Data Scientist. Graduate of @ImperialCollege. Content focused on Research & Innovation, especially AI, ML, DS. Editor for @CyScEng magazine.

CySE Articles

Articles published by Cypriot Scientists and Engineers

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade