iMareCulture

Ενισχύοντας τηv επίγνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσω της “Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

CySE
CySE
Jul 12, 2016 · 4 min read

Γράφει: George Christou

Πρόσφατα η ερευνητική πρόταση iMareCulture με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 για τα επόμενα τρία χρόνια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε κάτω από άκρως ανταγωνιστικές συνθήκες, δεδομένου ότι μόλις 4 από τις 96 προτάσεις που υποβλήθηκαν στην θεματική ενότητα έρευνας και καινοτομίας για εικονικά μουσεία, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση.

Τι είναι το iMareCulture;
Οι εμπορικοί θαλάσσιοι δρόμοι της αρχαιότητας, και τα αρχαία ναυάγια αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης στην Μεσόγειο. Δυστυχώς, λόγω της φύσης τους, τα αρχαία ναυάγια και οι βυθισμένοι αρχαιολογικοί χώροι, είναι απρόσιτοι στο ευρύ κοινό. Το iMareCulture εστιάζει στην ενίσχυση της επίγνωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσω της “Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς” η οποία σύμφωνα με την UNESCO, περιλαμβάνει κάθε ίχνος ανθρώπινης ύπαρξης που βρίσκεται ή βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το iMareCulture, έχει σκοπό να ερευνήσει τρόπους, μεθόδους και διαδικασίες για να κάνει την ενάλια (που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα) πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης πιο προσιτή στο ευρύ κοινό με την χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Το πρόγραμμα αυτό, βασίζεται στην γνώση, εμπειρία και δεδομένα των συμμετεχόντων φορέων για την συλλογή, επεξεργασία και τρισδιάστατη απεικόνιση δεδομένων από υποβρύχια ναυάγια και χώρους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι δυνατή η “επίσκεψη” στο υποβρύχιο περιβάλλον μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να επεκταθεί στον φυσικό χώρο μουσείων, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε υποβρύχιους αρχαιολογικούς χώρους και ναυάγια με την χρήση διαδραστικών ολογραμμάτων.

Τρισδιάστατη απεικόνιση ναυαγίου (Universite D’aix Marseille)

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα θα ερευνηθούν τρόποι για κατασκευή υποβρύχιας συσκευής επαυξημένης πραγματικότητας η οποία θα χρησιμοποιείται σε υποβρύχιους αρχαιολογικούς χώρους για να ενημερώνει τους χρήστες με διάφορες πληροφορίες που αφορούν τον χώρο αναλόγως με το που στοχεύει ο χρήστης την συσκευή.

Υποβρύχιο Αρχαιολογικό πάρκο Baia (Ministry of Culture and Tourism)

Το iMareCulture δεν περιορίζεται μόνο στην επίσκεψη, αλλά ενισχύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών (serious games) πριν και μετά την επίσκεψη στο μουσείο ή στο εικονικό ναυάγιο/χώρο, τόσο για τον φυσικό όσο και τον εικονικό επισκέπτη. Αξιοποιώντας διαδραστικές γεωχωρικές τεχνολογίες, επιστημονικά δεδομένα, ιστορικές πηγές και πειραματική αρχαιολογία, θα σχεδιαστεί ένα διαδικτυακό παιχνίδι διάπλου της Μεσογείου. Το δεύτερο διαδικτυακό και διαδραστικό παιχνίδι θα εκμεταλλεύεται τις πλέον σύγχρονες συσκευές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, για να αποδώσει τις δυσκολίες της υποβρύχιας αρχαιολογικής ανασκαφής.

Διαδικασία υποβρύχιας αποτύπωσης του ναυαγίου του Μαζωτού (University of Cyprus)

Συμμετέχοντες

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως συντονιστής του προγράμματος στο οποίο θα συνεργαστούν πανεπιστήμια, ιδρύματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από οκτώ χώρες Ευρώπης και Αμερικής, με εμπειρία σε ποικίλα έργα καταγραφής και τεκμηρίωσης υποβρύχιων θέσεων ναυαγίων, ανασκαφών και περιοχών, υφιστάμενες βιβλιοθήκες τρισδιάστατων αρχαιολογικών αντικειμένων και πλοίων, ενώ οι περισσότεροι από τους επικεφαλής των συμμετεχόντων φορέων είναι πιστοποιημένοι δύτες. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς.

1. Masarykova Unniverzita (CΖ)
2. Concordia University (Canada)
3. 3D Research Srl (IΤ)
4. Universite D’aix Marseille (FR)
5. University of Cyprus, Marelab (CY)
6. Univerzitet U Sarajenu (BA)
7. University of Lisboa (PT)
8. Holografica (HU)
9. Ministry of Culture and Tourism (IT)
10. Pierides Foundation (CY)

Χώρες από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες του προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), CIPA Heritage Documentation, TEXAS A&M University, CONCODRIA University, National Technical University of Athens (NTUA), International Council of Monuments and Sites CY (ICOMOS), Europeana Hellas.

Το πρόγραμμα συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Δημήτριος Σκαρλάτος, ενώ από πλευράς ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν ο Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης του ιδίου τμήματος, ο Δρ. Ηλίας Φρέντζος, ο υποψήφιος διδάκτωρ Παναγιώτης Αγραφιώτης, ενώ προβλέπονται και θέσεις για νέους επιστήμονες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ. Δημήτριο Σκαρλάτο για την παραχώρηση του υλικού για την συγγραφή του άρθρου. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

CySE Articles

Articles published by Cypriot Scientists and Engineers

CySE

Written by

A group for Cypriot Scientists, Engineers or anyone interested in Science and Engineering. Read our articles and subscribe at https://medium.com/cyse-articles

CySE Articles

Articles published by Cypriot Scientists and Engineers

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade