#1 Android Geliştirme Sürecinde Mimariler ve Kütüphaneler

Yusuf Çakmak
Apr 8, 2019 · 2 min read

Podcast kaydetmek uzun zamandır aklımızda olan ama bir türlü başlangıç yapamadığımız bir noktaydı. Ve sonunda başlangıç adımını attık ve ilk kayıt gerçekleşti. İlk kayıt olmasından ötürü konuşmanın akışında kopmalar, farklı konulara zıplamalar oldu ise şimdiden sizlerden özür dileriz. Umarız gelecek podcast kayıtlarında daha iyi içerikler hazırlayabiliriz.

Bu podcast içerisinde Android uygulama geliştirme sürecinde kullanılan mimariler, kütüphaneler nelerdir gibi genel ve geliştiricilerin kafasını karıştıran konular üzerine konuşmaya çalıştık. Ayrıca popüler olarak kullanılan kütüphaneler hangi durumlarda tercih edilmeli, gerçekten ihtiyacımız var mı, öğrenme zorlukları nelerdir gibi konulara da değinmeye çalıştık.

Bahsettiğimiz konulara ait referans linkler ve kayıt linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Podcast kayıt yaparken oldukça eğlendik, kendi aramızda fazlaca goy goy yaptık. Bunları da ayrıca paylaşmak istedik. Bakalım sizde bizim gibi eğlenecek misiniz :)

Referans ve Kaynaklar

Dört Podcast

another android podcast

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store