--

--

--

İçinde yaşadığımız dijital çağda, internet hizmetinden her bir bireyin en ideal şartlarda yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda kaliteli internete erişimin önündeki engelleri tespit etmeyi ve tespit edilen problemlere çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Aydın

Emre Aydın

Merhaba, ben Emre Aydın. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. #DahaHızlıDahaUcuz projesinde AR-GE ekibinde yer alıyorum.

More from Medium

The Coopetitionist 3.8 — The Australian Government’s Official USI Response

Treasure within ‘YOU’

The Hotspot With Sphe Double-Dee Mdlalose — Ukhahlamba 93.4 FM