مشاوره سئو و مزایای آن

Danial Taherifar
Jan 17 · 2 min read

مشاوره سئو (Seo Consulting) از خدمات مفید و نسبتا ارزان قیمتی است که شخص متخصص در اختیار شما قرار می‌دهد. به این ترتیب با صرف زمان و هزینه‌ی کم، بهترین راهکار مناسب در جهت سئو و بهینه سازی سایتتان از ما دریافت خواهید کرد.

چرا به یک مشاوره سئو نیاز داریم ؟

اگر شما نیاز دارید که رتبه‌های اول نتایج جستجو گوگل را به دست بیاورید که نتیجه آن باعث ایجاد فروش بیشتر، افزایش بازدید و نرخ تبدیل برای کسب و کار شما شود نیازمند شخصی هستید که به کسب و کار شما یک مشاوره سئو حرفه‌ای دهد.

اگر شما یک کارفرما، مدیر یا حتی سئوکار هستید ! در نتایج پر رقابت و سخت نیازمند این خواهید بود که یک استراتژی هدفمند و کارآمدی را برای کسب و کار مد نظر خود ایجاد کنید.

داشتن یک مشاور سئو در کسب و کارتان یک مزیت کاملا رقابتی با دیگر بیزنس ها می‌باشد، چرا که تمامی مشکلات سئو و دلایل افت و قفل شدن رتبه هایتان در حین مشاوره سئو به شما گفته خواهد شد.

انواع خدمات مشاوره سئو

  • مشاوره جهت بهینه سازی سئو داخلی
  • مشاوره در تحقیق کلمات کلیدی با نرخ تبدیل بالا
  • مشاوره در تدوین استراتژی تولید محتوا
  • مشاوره جهت حل مشکلات تکنیکال سایت
  • مشاوره جهت تدوین استراتژی لینک سازی خارجی (بک لینک)
  • مشاوره جهت آنالیز دقیق رقبا
  • مشاوره جهت افزایش سرعت لود سایت
  • برگزاری کلاس‌های حضوری و غیرحضوری برای کارمندان

تمامی مشکلات سئو سایتتان را در حین مشاوره به شما خواهیم گفت و اگر تیم فنی شما توان اجرایی آن را داشت می‌توانید به تیم فنی خود مراجعه کنید یا در صورت نیاز تیم متخصص ما با هزینه مناسب تمامی مشکلات شما را حل خواهد کرد.

قیمت مشاوره سئو

هزینه مشاوره سئو برای کسب و کارهای مختلف می تواند متفاوت باشد، اما با توجه به شرایط ویژه کشور تصمیم به ارائه مشاوره سئو با نرخ ثابت گرفتم.

https://danialtaherifar.ir/seo-consulting/

danialtaherifarir

آموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ + نرم افزارهای گرافیکی

danialtaherifarir

آموزش مقدمانی و حرفه ای سئو و معرفی ابزارهای کارآمد دیجیتال مارکتینگ +آموزش کاربردی نرم افزارهای گرافیکی

Danial Taherifar

Written by

https://danialtaherifar.ir آموزش سئو وردپرس فتوشاپ ایلوستریتور

danialtaherifarir

آموزش مقدمانی و حرفه ای سئو و معرفی ابزارهای کارآمد دیجیتال مارکتینگ +آموزش کاربردی نرم افزارهای گرافیکی

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store