Gästar Growthpodden: “Att starta tio experiment i veckan”

Daniel Hansson
Jan 2 · 1 min read

I december deltog jag i Growthpoddens första livesändning på scen.

Vi pratade bl.a. om hur en kan gå tillväga för att prioritera hypoteser, samt vikten av att lära sig snabbt.

Validerat lärande

Artiklar om Lean UX, Analytics och förändringsledning. Av Daniel Hansson — frilanskonsult

Daniel Hansson

Written by

Frilanskonsult inom Growth Analytics och Lean UX / Stockholm / danielhansson.info

Validerat lärande

Artiklar om Lean UX, Analytics och förändringsledning. Av Daniel Hansson — frilanskonsult

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade