This is an email from Data en Vastgoed.

Boris Geheniau
May 2, 2017 · 1 min read

Maak kennis met de wereld van data en vastgoed. Een inspirerende wereld die nieuwe inzichten biedt en bestaande inzichten in een nieuw daglicht stelt. Data en Vastgoed is een platform opgezet door een aantal enthousiastelingen uit de vastgoed branche: Boris Geheniau (Fundament All Media), Gerard de Gier (RealDuo), Mark de With (BPD), Rink Dorst (Dura Vermeer) en Christiaan Tuyl (Blauwhoed).

Het publiek van Data en Vastgoed zijn projectontwikkelaars, bouwers, architecten, marketeers, makelaars, investeerders, programmeurs, webbouwers en journalisten, allen actief, betrokken en gepassioneerd over data en vastgoed. We willen hier een plek bieden waar data en vastgoed samenkomen en iedereen die een mening heeft een stem te geven.

Als je een bijdragen wilt leveren, doe mee!

Data en Vastgoed

Big Data en Vastgoed

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store